Behandling

Nydebuterad

Patienten ska omgående bedömas av läkare vid misstanke på diabetes. Diagnosen diabetes innebär för individen mer eller mindre en livskris.

Tänk på att inte försköna eller lindra diagnosen, var tydlig. Det kan vara svårt att ta till sig all ny information och individen ställs inför nya frågor. Informationen som ges i början behöver upprepas många gånger vid de nästkommande besöken.

Efter att läkare ställt diagnosen diabetes, kallas patienten till diabetessjuksköterska snarast, helst inom en vecka. Uppmana gärna patienten att ta med någon närstående till besöket. Omhändertagandet kan vara avgörande för framtiden med sjukdomen.

Checklista

 • Ge patienten gott om tid
 • Svara på frågor
 • Låt patienten reagera känslomässigt
 • Ge lagom mycket information – för mycket kan förvirra
 • Diskutera endast de frågor patienten själv undrar över

Barn

Barn upp till 18 år omhändertas på Barn- och ungdomskliniken Kalmar / Västervik. Akut konsultation och remiss till Barnakuten.

Barnet/ungdomen ska omgående bedömas av barnläkare vid misstanke på diabetes och barnet brukar vara inlagd ca en vecka på sjukhus. Diagnosen diabetes innebär för individ och familj mer eller mindre en livskris. Var tydlig med vad diagnosen innebär och förmedla samtidigt hopp.

Vuxen

Opåverkade patienter omhändertas på hälsocentralen av läkaren/diabetessköterskan, som gör upp en plan för den närmaste tiden tillsammans med patienten. Typ 1 patienter remitteras vanligen till medicinmottagning.

I DISS-studien har man sedan 1983 följt patienter mellan 5-35 år som insjuknat i diabetes. För anmälan till DISS-studien krävs endast ett enkelt formulär och blodprover.

Checklista

Aktuella undersökningar för bedömning:

 • Vikt, längd
 • BMI
 • Midjemått
 • Blodtryck, puls 
 • EKG
 • Temperatur

Behandling hos diabetessjuksköterska

Besök hos diabetessjuksköterska bör göras inom 2 veckor efter nydebuterad diabetes.

Förklara vad diagnosen diabetes innebär, informera om behandling, risker och konsekvenser med diabetessjukdomen, ta aktuellt status, provresultat, fråga om yrke, familjesituation etc.

Kartlägg patientens motivation att genomföra livstilssförändringar vid osunda levnadsvanor. Egenbehandlingen är helt avgörande för att uppnå en framgångsrik behandling.

För att patienten själv ska kunna ta kontroll över sin diabetes krävs en kontinuerlig patient- och anhörigutbildning. Utbildningen behöver anpassas till individens förmåga med hänsyn till ålder, sysselsättning, socioekonomisk och etnisk bakgrund samt övriga sjukdomars inverkan. Genom att aktivt stödja och handleda patienten i sina beslut stärks individen.

Var extra uppmärksam på hur individen reagerar på beskedet av att ha insjuknat i diabetes, både sorg, ilska och rädsla är normala reaktioner. Vägled patienten till att komma vidare genom att ställa öppna frågor.

Skriv ögonfotoremiss enligt särskild fotoremiss som finns i Cosmic.

Insulininställning

För ställningstagande till insulinjustering behövs 3-4 glukoskurvor.

 • Om P-glukos är högt ökas föregående insulindos
 • Om P-glukos är lågt minskas föregående insulindos
 • Om nattdosen ökas måste ofta frukostdosen minskas
 • Kvällsdosen av medellångverkande insulin skall endast användas för att
  bibehålla oförändrat plasmaglukosvärde från föregående kväll till nästa
  morgon. Man bör undvika att ge så kraftig kvällsdos att plasmaglukos
  sjunker mer än ca 2 mmol/l under natten
 • Höga morgonvärden kan antingen bero på nattlig hypoglykemi
  eller otillräcklig effekt av det medellångverkande insulinet vid sänggående
 • Nattplasmaglukos, kl 02 - 04, är av värde. Det medellångverkande
  nattinsulinet har ibland för kort verkningstid, varvid man kan försöka
  senarelägga injektionen eller byta till ett mer långverkande insulin
 • Postprandiella plasmaglukosvärden är av värde för att utvärdera effekt av måltidsinsulin

Tidigt läkarbesök

Vid läkarbesök, ställ diagnos: typ 1 eller typ 2.

Samla basfakta. Efter läkarbesöket se till att diabetessjuksköterska följer upp patienten. Patienten kan reagera på olika sätt vid diagnosen. Vid första besöket, tänk på att inte ge för mycket information.

Fråga om riskfaktorer och livsstil:

 • Hereditet för diabetes och hjärt-/kärlsjukdom
 • Förhöjt blodtryck (ev behandling?)
 • Förhöjda blodfetter (ev behandling?)
 • Rökning - noterat i journalen?
 • Fysisk aktivitet
 • Övervikt, viktförändring
 • Kostvanor
 • Alkoholvanor
 • Sexuell dysfunktion

Status:

 • Allmänstatus
 • Hjärtstatus
 • Blodtryck sittande i vila, vb stående (2 min).
 • EKG
 • Fotstatus

Vilka prover som kan vara lämpliga finns att hitta under klassifikationer och provtagning.

Cosmic primärvårdens Diabpaket innefattar: Hba1c, fp-glukos – p-glukos, Lipidstatus: total kolesterol, LDL, Triglicerider, HDL, Na, K, Kreatinin+GRF, U-Alb/ krea-kvot. Vikt, längd och midjemått