Lathund vid demensutredning

En specifik diagnos gör att vård och omsorg av demenspatienter kan planeras bättre.

Demenslathund som folder (2019)
Skriv ut på båda sidor så får du två demenslathundar per utskrift.

Demensutredning

1. Föreligger kognitiv svikt av demensdignitet?

2. Vad orsakar den kognitiva svikten?

 • Behandlingsbar orsak - blodprover
 • Depressionsbedömning
 • Läkemedelsöversyn
 • Demenssjukdom - se lathund nedan

3. Behöver personen omvårdnadsinsatser?

4. Glöm inte:

 • Körkort
 • Vapen
 • Anhörigstöd

 Demenslathund

Diagnos

Dominerande symptom

Tilläggskrav

Medicinsk åtgärd

Alzheimers demens
(Tidig: F00.0 + G30.0
Sen: F00.1 + G30.1)
Närminnessvikt
Dysfasi
Dyspraxi
Orienteringssvårigheter
  Behandla
Vaskulär demens
(Fo1.9)

Subkortikal:
Förlångsamning (tanke/rörelse)
Stelhet/gångpåverkan
Exekutiva svårigheter
Depressivitet

Post-kortikal infarkt:
Lokaliseringsberoende
Ofta subkortikala 

Fynd på CT/MR eller
Fokalneurologi
Kardiovaskulära riskfaktorer alt. sekundärprofylax
Lewy body demens/
Parkinson med demens
(F02.8 + G31.8A/
Fo2.3 + G20.9)
Uttalad dagtrötthet
Flukturerande konfusioner
Parkinsonism
Synhallucinationer
REM-sömnstörning
   Remiss (behandla)
Frontotemporal demens
(F02.0 + G31.0)

Beteendevariant:
Ändrat beteende/personlighet
Bristande insikt
Omdömeslöshet

Språkliga varianter:
Nedsatt ordförståelse
Benämningssvårigheter
Trögt och felaktigt tal

   Remiss
Normaltrycks-
hydrocephalus
(G91.2)
Kognitiv svikt
Gång och balansproblem
Urininkontinens
Fynd på CT/MR  Remiss (botbar)

Demensläkemedel

Kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin, galantamin):

 • Alzheimers demens (mild/måttlig)
 • Parkinson med demens - endast rivastigmin
 • Lewy body demens - endast rivastigmin

NMDA-receptorantagonist (memantin):

 • Alzheimers demens (måttlig/svår) - tillägg till ovan eller vid behov som monoterapi

Behandling syftar både till symtomlindring och till att förlänga tiden tills olika omvårdnadsinsatser krävs. Därför ska behandling, på indikationer ovan, kvarstå så länge inga biverkningar uppstår.

Remiss till minnesmottagning

 • Osäker diagnos
 • Yngre patient (< 65 år)
 • Speciella diagnoser - till exempel:

- Lewy body demens

- Frontotemporal demens

- Parkinson med demens

- Normaltryckshydrocephalus

 • Utvidgad utredning