Personer på promenad.

Demens och demensprogram

Ett program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom i Kalmar län.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial

 • Lathund vid demensutredning

  En specifik diagnos gör att vård och omsorg av demenspatienter kan planeras bättre.

  Demenslathund som folder (2019)
  Skriv ut på båda sidor så får du två demenslathundar per utskrift.

  Demensutredning

  1. Föreligger kognitiv svikt av demensdignitet?

  2. Vad orsakar den kognitiva svikten?

  • Behandlingsbar orsak - blodprover
  • Depressionsbedömning
  • Läkemedelsöversyn
  • Demenssjukdom - se lathund nedan

  3. Behöver personen omvårdnadsinsatser?

  4. Glöm inte:

  • Körkort
  • Vapen
  • Anhörigstöd

   Demenslathund

  Diagnos

  Dominerande symptom

  Tilläggskrav

  Medicinsk åtgärd

  Alzheimers demens
  (Tidig: F00.0 + G30.0
  Sen: F00.1 + G30.1)
  Närminnessvikt
  Dysfasi
  Dyspraxi
  Orienteringssvårigheter
    Behandla
  Vaskulär demens
  (Fo1.9)

  Subkortikal:
  Förlångsamning (tanke/rörelse)
  Stelhet/gångpåverkan
  Exekutiva svårigheter
  Depressivitet

  Post-kortikal infarkt:
  Lokaliseringsberoende
  Ofta subkortikala 

  Fynd på CT/MR eller
  Fokalneurologi
  Kardiovaskulära riskfaktorer alt. sekundärprofylax
  Lewy body demens/
  Parkinson med demens
  (F02.8 + G31.8A/
  Fo2.3 + G20.9)
  Uttalad dagtrötthet
  Flukturerande konfusioner
  Parkinsonism
  Synhallucinationer
  REM-sömnstörning
     Remiss (behandla)
  Frontotemporal demens
  (F02.0 + G31.0)

  Beteendevariant:
  Ändrat beteende/personlighet
  Bristande insikt
  Omdömeslöshet

  Språkliga varianter:
  Nedsatt ordförståelse
  Benämningssvårigheter
  Trögt och felaktigt tal

     Remiss
  Normaltrycks-
  hydrocephalus
  (G91.2)
  Kognitiv svikt
  Gång och balansproblem
  Urininkontinens
  Fynd på CT/MR  Remiss (botbar)

  Demensläkemedel

  Kolinesterashämmare (donepezil, rivastigmin, galantamin):

  • Alzheimers demens (mild/måttlig)
  • Parkinson med demens - endast rivastigmin
  • Lewy body demens - endast rivastigmin

  NMDA-receptorantagonist (memantin):

  • Alzheimers demens (måttlig/svår) - tillägg till ovan eller vid behov som monoterapi

  Behandling syftar både till symtomlindring och till att förlänga tiden tills olika omvårdnadsinsatser krävs. Därför ska behandling, på indikationer ovan, kvarstå så länge inga biverkningar uppstår.

  Remiss till minnesmottagning

  • Osäker diagnos
  • Yngre patient (< 65 år)
  • Speciella diagnoser - till exempel:

  - Lewy body demens

  - Frontotemporal demens

  - Parkinson med demens

  - Normaltryckshydrocephalus

  • Utvidgad utredning
 • Läs mer på 1177.se

Kontakt

 • Kontaktuppgifter

  Äldresamordnare

  Kristin Irebring

  Telefon: 0480- 841 27