Avtal Psykisk hälsa - primärvård

Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin verksamhet genom att överlåta till patienten och dess vårdnadshavare att välja utförare bland vårdgivarna i ett valfrihetssystem. Regionens valfrihetssystem för psykisk hälsa heter Vårdval Psykisk Hälsa Primärvård i Kalmar Län och infördes 2018-09-01.

Vårdval