Om Case Management-modellen

Bakgrund

Case Management är en modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och är ett samarbete mellan Region Kalmar län och sex av länets kommuner.

Modellen antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013.

2019 är ca 17 CM igång och fyra nya utbildas. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start. Mer om den ursprungliga Case management-modellen (ska ses som historik).

CM-uppdraget

De operativa ledningsgrupperna, bestående av chefer till CM-personerna, i mellersta och södra länet har idag möjlighet att leda utvecklingen. Detta sker via en regional arbetsgrupp.

Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl.) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

Handledning av CM i grupp

Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Några interna handledare finns för den kollegiala handledningsformen enligt PBL.

Bedömning

Förfrågan om en CM bedöms i det enskilda fallet tillsammans med klient och genom diskussion med region- och kommunkolleger. De basala kriterierna följs: Du har psykisk ohälsa, sjukdom eller samsjuklighet som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp för din livssituation så att du får ett mer självständigt liv i samhället.

CM-personer tillsätts så fort som möjligt. Vanligen är det två CM som gör bedömningen. Vid positivt svar på Förfrågan tillsätts två CM-personer från respektive region och kommun. Den ena blir ställföreträdande. Ibland jobbar CM tillsammans.

Kvalitetssäkring

Arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument som granskar metoden och efterfrågar nöjdheten hos klienten, etc.

Dokumentation

Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

Avvikelsehantering

När fel, misstag eller liknande händelser som avviker från det normala uppstår är det viktigt att dessa anmäls för att hitta nya lösningar som förhindrar fortsatta problem. Därför finns rutiner för hur vi ska hantera avvikelser.

Syftet med att rapportera avvikelser är att förbättra modellen och arbetet runt klienten. Avvikelserapport skrivs av CM. Via det ordinarie rapportsystemet på arbetsplatsen hamnar rapporterna hos närmaste arbetsledare, som har till uppgift att göra en analys och ta upp rapporterna i den regionala ledningsgruppen.