Case Management

Modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län.

Case Management

 • Om Case Management-modellen

  Bakgrund

  Case Management är en modell för sammanhållet stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Kalmar län och är ett samarbete mellan Region Kalmar län och sex av länets kommuner.

  Modellen antogs av samtliga kommuner och landstinget i Kalmar län våren 2010.

  Utbildning av personal startade 2011 med målet att 120 Case Manager ska vara utbildade under år 2013.

  2019 är ca 17 CM igång och fyra nya utbildas. Ledningsstrukturen har även ändrats sen start. Mer om den ursprungliga Case management-modellen (ska ses som historik).

  CM-uppdraget

  De operativa ledningsgrupperna, bestående av chefer till CM-personerna, i mellersta och södra länet har idag möjlighet att leda utvecklingen. Detta sker via en regional arbetsgrupp.

  Krav för personal (sjuksköterskor, skötare, boendestödjare m.fl.) för att få ett CM-uppdrag är att ha genomgått CM-utbildning och att delta i erbjuden handledning.

  Handledning av CM i grupp

  Handledning av CM ses som en viktig del för att metoden ska fungera och kvalitén bibehållas.

  Länets CM ska kontinuerligt delta i handledning i grupp för att kvaliteten på stödet ska bibehållas. Några interna handledare finns för den kollegiala handledningsformen enligt PBL.

  Bedömning

  Förfrågan om en CM bedöms i det enskilda fallet tillsammans med klient och genom diskussion med region- och kommunkolleger. De basala kriterierna följs: Du har psykisk ohälsa, sjukdom eller samsjuklighet som innebär funktionsnedsättning, behov av att få samlad hjälp för din livssituation så att du får ett mer självständigt liv i samhället.

  CM-personer tillsätts så fort som möjligt. Vanligen är det två CM som gör bedömningen. Vid positivt svar på Förfrågan tillsätts två CM-personer från respektive region och kommun. Den ena blir ställföreträdande. Ibland jobbar CM tillsammans.

  Kvalitetssäkring

  Arbetssättet med CM behöver en koll så att kvalitén upprätthålls. Därför används olika kvalitetsinstrument som granskar metoden och efterfrågar nöjdheten hos klienten, etc.

  Dokumentation

  Dokumentationen som görs av klienten och CM är ett arbetsmaterial.

  Dokumentationen ägs av klienten och förvaras hos klienten. CM har en kopia.

  Dokumentet "Tidiga varningstecken" ska även finnas tillgängligt i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Namn på CM och ställföreträdande CM och var dessa kan nås ska finnas dokumenterat i psykiatrins och socialtjänstens dokumentationssystem.

  Avvikelsehantering

  När fel, misstag eller liknande händelser som avviker från det normala uppstår är det viktigt att dessa anmäls för att hitta nya lösningar som förhindrar fortsatta problem. Därför finns rutiner för hur vi ska hantera avvikelser.

  Syftet med att rapportera avvikelser är att förbättra modellen och arbetet runt klienten. Avvikelserapport skrivs av CM. Via det ordinarie rapportsystemet på arbetsplatsen hamnar rapporterna hos närmaste arbetsledare, som har till uppgift att göra en analys och ta upp rapporterna i den regionala ledningsgruppen.

 • Verktygslåda för Case Management

  CM-personen har sina professionella och medmänskliga verktyg att använda och ta till i relationen med klienten. Här samlar vi de formella verktyg som behövs för uppdraget.

  I sin utbildning har CM fått kunskap om hur manualerna ska användas för att metoden Integrerad Psykiatri ska vara evidensbaserad.

  Stöd i arbetet

  Informationsmaterial bildspel
  Att använda för spridning av information om Case management. 

  Broschyrer

  Kommunvisa broschyrer att användas av CM för information till klient m.fl.:

  Emmaboda - Högsby - Kalmar - Mörbylånga - Mönsterås - Oskarshamn

  Manual - Case Managment och resursgruppsarbete, Version 3
  Finns att ha som stöd i arbetet.

  Modellen för CM kvalitetssäkras

  Genom en årsberättelse, nöjdhetsenkät och kontinuerlig granskning av programtrohet upprätthålls metoden.

  Övriga blanketter

  Bedömningsintervju (förslag)

  Samtyckesblankett

  Tidiga tecken

  Avslutande av CM-uppdrag

 • Ledning för Case Management

  Operativ ledningsgrupp

  består av chefer med arbetsledarskap för CM-personer.

  Operativa ledningsgrupper finns för psykiatri och socialtjänst i mellersta och södra länet. De kan leda och påverka utvecklingen i verksamheten. 

  Regional CM-grupp

  Detta är en arbetsgrupp som för utvecklingen vidare inom vård- och stödsamordning (CM). Gruppen består av cheferna i den operativa ledningen och en CM-person från respektive mitt och söder. Samarbetet sker mellan Regionen i Kalmar och Oskarshamn och kommunerna Högsby, Oskarshamn och Mönsterås samt Kalmar, Mörbylånga och Emmaboda.

 • Förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager

  Här hittar du blanketten som du behöver för att kunna skicka in en förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager.

  Förfrågan om vård- och stödsamordning/case manager

  I Kalmar län kan du göra en förfrågan om vård- och stödsamordning när du bor i någon av följande kommuner: Kalmar, Mörbylånga, Emmaboda, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby.

  Du kan få stöd om:

  • du är vuxen med psykisk funktionsnedsättning som ger väsentliga svårigheter på viktiga livsområden
  • du har haft svårigheter under minst ett år och som kan vara begränsande under längre tid
  • du även har ett missbruk eller beroendeproblematik
  • du har behov av samordning av dina vård- och stödkontakter och ingen annan verkar kunna ge detta stöd.
 • Kontaktuppgifter

  Kaj Fagerström

  0730-80 45 96