Regler kring träning i Rehabbassängen

Den som tränar på träningskort och den som hjälper till har skyldighet att ta del av information/följa de regler som gäller för träning i bassäng. Remittent ger skriftlig information om vilka regler som gäller för patienten i Rehabbassängen.

Regionen ansvarar för utrustningen och säkerheten i lokalerna. Regionen ansvarar inte för de skador som uppstår om man inte följer givna instruktioner och regler. Om patient efter uppmaning åsidosätter/inte följer gällande regler kan patienten nekas tillträde till lokalerna.

Skador och försäkring

Skada och risk för skada vid egenvård ska rapporteras som en avvikelse. Om patienten skadas vid utförandet av egenvården gäller allmänna skadestånds- och straffrättsliga regler. Patientskadelagen/patientskadeersättning/Lex Maria kan inträda om orsaken till skadan är en felaktig bedömning. Om skadan beror på eget vållande, gäller patientens olycksfallsförsäkring.

Vårdhygieniska riktlinjer kring bassängbad

Se Region Kalmar läns vårdriktlinjer för bassängbad