Sjukvårdande behandling i Rehabbassängen

Till fysioterapeut/sjukgymnast som remitterar patienter för träning i Rehabbassängen på Länssjukhuset Kalmar.

Träning i Rehabbassängen

 • Anmälan till träning i rehabbassängen

  För att påbörja träning i bassäng krävs remiss av en fysioterapeut/ sjukgymnast. Remissen utgör en personlig delegation mellan fysioterapeut/sjukgymnast och personalen vid Rehabbassängen.

  Anmälan görs i Cosmic/hydrojournalblad. Remissen ska vara korrekt ifylld för att garantera patientens säkerhet och behandlingsresultat. Ofullständiga uppgifter innebär återsändning till remitterande fysioterapeut/sjukgymnast.

  Remissen bedöms och vid behov kommer kompletteringar att begäras. Rehabbassängens personal kan begära att remittent kommer till bassängen för att introducera träningen för patienten.

  Ny remiss tas inte emot innan pågående period är avslutad.

  Förtur

  Förtur kan ges till de patienter där det finns en uppenbar risk för komplikationer, exempelvis postoperativa och posttraumatiska tillstånd. Patienter med förtur kommer att erbjudas träningstid inom 10 dagar.

 • Om träningen

  Träningsprogram

  Remittent skickar kopia på individuellt utformat träningsprogram tillsammans med remissen.

  Du är välkommen till bassängen för att introducera och följa upp dina patienter. Boka tid på telefon: 0480-81473

  Träningsperiod

  En träningsperiod är upp till 10 veckor.

 • Uppföljning och utvärdering

  Efter avslutad träningsperiod i bassängen kommer en sammanfattning till remittent med uppgift om antalet träningstillfällen och resultat av träningen.

  Remitterande fysioterapeut /sjukgymnast ansvarar för uppföljning av bassängträningen

  Vid behov av ytterligare träningsperiod måste utvärderingen av den första träningsperioden visa sig vara effektiv och med förbättrat tillstånd för patienten.

  Har patienten uteblivit från träningen 2 gånger utan att meddela sig skickas information till remitterande fysioterapeut/sjukgymnast som informerar patienten att träningsperioden är avslutad.

Egenvård

 • Allmänt om egenvård i bassäng

  Patient som gått på sjukvårdande behandling kan efter bedömning av fysioterapeut/sjukgymnast hänvisas till att träna på egenvård. Personen ska ha genomgått en behandlingsperiod i bassängen och ska självständigt eller med hjälp av personlig assistent/anhörig klara ADL och på ett tryggt och säkert sätt själv kunna utföra sin träning i bassängen.

  Vad gäller kring egenvård?

  Egenvård är hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso-och sjukvårdslagen (1982:763). Källa: SOSFS 2009:6. Bedömning, planering och uppföljning av egenvård är Hälso- och sjukvårdsåtgärd. Källa: Socialstyrelsens meddelandeblad juni 2009.

  Egenvård gäller när patienten på ett tryggt och säkert sätt, själv eller med hjälp, kan utföra sitt träningsprogram och vårdgivaren i samråd med patienten inte ser något behov av stegring eller förändring av programmet.

  Bedömningen, inklusive riskanalys, samt planering görs av legitimerad personal och ska dokumenteras i journal. Den som har gjort bedömningen ansvarar för att egenvården omprövas om förutsättningarna ändras. Egenvård ska följas upp regelbundet om det inte är uppenbart obehövligt. Patienten ska informeras om vad egenvård innebär och om sitt eget ansvar.

 • Rutin för egenvård i Rehabbassängen LSK

  Patienten ska ha genomgått minst en behandlingsperiod i bassängen och ska självständigt eller med hjälp av personlig assistent/anhörig klara ADL och på ett tryggt och säkert sätt själv kunna utföra sin träning i bassängen. Fysioterapeuten/sjukgymnasten gör bedömningen om egenvård tillsammans med patienten.

  Fysioterapeuten/sjukgymnasten fyller i "Anmälan till egenvård" som sedan personen lämnar i receptionen i Hus 13 på Länssjukhuset i Kalmar. Kostnad för egenvårdsträning i bassäng är 300 kronor för fem gånger eller 600 kronor för 10 ggr. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyddet och egenvårdsträningen är inte sjukvårdande behandling. Träningstider bokas på Rehabbassängen.

  Personen kan gå på egenvård max ett år utan ny bedömning och uppehåll i träningen kan göras i högst sex månader utan ny bedömning. För person som önskar/behöver ny bedömning av sitt tillstånd eller förändring av sitt program erbjuds detta som sjukvårdande behandling av den legitimerade personal som bedömt egenvård.

Regler och ansvar

 • Regler kring träning i Rehabbassängen

  Den som tränar på träningskort och den som hjälper till har skyldighet att ta del av information/följa de regler som gäller för träning i bassäng. Remittent ger skriftlig information om vilka regler som gäller för patienten i Rehabbassängen.

  Regionen ansvarar för utrustningen och säkerheten i lokalerna. Regionen ansvarar inte för de skador som uppstår om man inte följer givna instruktioner och regler. Om patient efter uppmaning åsidosätter/inte följer gällande regler kan patienten nekas tillträde till lokalerna.

  Skador och försäkring

  Skada och risk för skada vid egenvård ska rapporteras som en avvikelse. Om patienten skadas vid utförandet av egenvården gäller allmänna skadestånds- och straffrättsliga regler. Patientskadelagen/patientskadeersättning/Lex Maria kan inträda om orsaken till skadan är en felaktig bedömning. Om skadan beror på eget vållande, gäller patientens olycksfallsförsäkring.

  Vårdhygieniska riktlinjer kring bassängbad

  Se Region Kalmar läns vårdriktlinjer för bassängbad