Nationell patientöversikt NPÖ

Nationell patientöversikt (NPÖ) är ett webbaserat verktyg för sammanhållen journalföring som gör det möjligt att dela och ta del av patientinformation mellan huvudmän genom direktåtkomst.

Viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om patienten besöker en region, en kommun eller en privat vårdgivare. Det betyder att behörig personal kan läsa viktiga delar av andra anslutna vårdgivares information, under förutsättning att patienten ger sitt samtycke.