Arbetet i informations-överföringsgruppen

Informationsöverföringsgruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan huvudmännen med den enskildes bästa i fokus. När utvecklingsarbeten eller andra insatser behöver göras, ansvarar gruppen för att skapa tillfälliga arbetsgrupper vid behov.

Informationsöverföringsgruppen består av utvecklingsledarna inom Länsgemensam ledning, representant från IT Cosmic, vårdkoordinator i primärvårdsförvaltningen tillsammans med samordnaren för Länsgemensam ledning i Region Kalmar län samt verksamhetsledaren hälsa och social välfärd kommunförbundet Kalmar län.

Kopplat till Informationsöverföringsgruppen kan det finnas arbetsgrupper som i olika konstellationer arbetar med utvecklingsfrågor:

Arbetsgrupp Cosmic Link 

Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se