Om utvecklingsarbetet

Brukare, patienter och närståendes medverkan är viktig i utvecklingsarbete. Deras upplevelser, erfarenheter och kunskap bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Invånare med dessa erfarenheter ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Brukare, patienter och närståendes medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning i vård och omsorg.

Brukare, patienter och närstående medverkar systematiskt i Länsgemensam lednings prioriterade utvecklingsområden. Samverkansområdesgruppen för brukare/patient/närstående (Samverkansområdesgrupp brukarmedverkan) är sammansatt av personer som har erfarenhetsbaserad kunskap inom respektive utvecklingsområde. Gruppen har representation i Länsgemensam ledning. I de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med som fullvärdiga medlemmar. Även i arbetsgrupper som kopplar till de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med.

Utvecklingsledare från Region Kalmar län och från Kommunförbundet Kalmar län stödjer arbetet och driver utvecklingen av brukarmedverkan framåt.

En länsgemensam modellmed struktur och systematik för brukare-, patient- och närståendes medverkan i Kalmar län har tagits fram i samverkan. Modellen omfattar en Intressebank som invånarna kan anmäla sig till. Personer i denna "bank" kan efter förfrågan medverka i olika utvecklingsaktiviteter och ledningssammanhang. Invånare som medverkar ska erbjudas ersättning. Läs om ersättningsmodellen