Vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga

Du som möter barn och unga spelar en viktig roll i att fånga upp psykisk ohälsa i olika skeden och hänvisa till rätt vårdinstans vid behov. Hjälpen som Region Kalmar län erbjuder finns på två nivåer, primärvårdsnivå och specialistnivå.

Primärvårdsnivå - vid nedstämdhet, oro, ilska, stress eller trötthet

Hänvisa i första hand till Barn- och ungdomshälsan, som erbjuder hjälp vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kan man vända sig vid symtom som:

  • Ängslan och oro
  • Separationsproblem
  • Nedstämdhet
  • Stress
  • Sömnproblem
  • Psykosomatiska problem som magont och huvudvärk
  • Beteende- och uppförandeproblem
  • Kriser
  • Familjeproblematik

Mer information och kontaktuppgifter till Barn- och ungdomshälsan hittar du här: https://www.1177.se/Kalmar-lan/sa-fungerar-varden/varden-i-kalmar-lan/barn--och-ungdomshalsan/

Specialistnivå - vid allvarlig psykisk ohälsa som depression, suicidala tankar eller andra stora svårigheter i vardagen

Barn- och ungdomspsykiatrin erbjuder hjälp vid allvarlig psykisk ohälsa hos barn och unga upp till 17 år. Hit kommer patienter med depression, suicidala tankar eller andra stora svårigheter i vardagen.

Mer information och kontaktuppgifter till våra BUP-mottagningar hittar du här: https://www.1177.se/Kalmar-lan/barn--gravid/vard-och-stod-for-barn/bup--barn--och-ungdomspsykiatrin/

Affischer för spridning till de som arbetar med barn och unga