Om utvecklingsarbetet

Många barn och ungdomar upplever idag psykisk ohälsa och mycket tyder på att den ökar. Att drabbas av psykisk ohälsa som barn eller ungdom kan ge allvarliga konsekvenser, exempelvis alkohol- och drogmissbruk, självskadebeteende eller självmordsförsök. För att kunna förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga behöver olika verksamheter samordna sina insatser i större grad.

Inom ramen för Barn och unga bedrivs samordning och gemensamt utvecklingsarbete mellan sociala barn- och ungdomsvården, elevhälsan och angränsande hälso- och sjukvård kring barn och ungas hälsa. Utvecklingsarbetet styrs genom områden som prioriterats av Länsgemensam ledning och har koppling till Strategi för hälsa. Barnrättsperspektivet ska genomsyra mål, aktiviteter och annat arbete som är kopplat till området. Arbetet drivs framåt av två utvecklingsledare tillsammans med en samordnande grupp. I den samordnande gruppen finns representanter från både de kommunala verksamheterna och från hälso- och sjukvården.

Ytterligare samverkansområden och projekt är:

  • Tidiga samordnade insatser
  • Föräldraskapsstöd
  • Ungdomsmottagningar
  • Aktivt barnrättsarbete
  • Öka barns delaktighet