God vård vid livets slut

Målet är att den döende

  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån behov
  • vårdas där han/hon vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att närstående är informerade och får stöd

Socialstyrelsen- Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

Kvalitetsregistret Svenska palliativregistret

Regionalt cancercentrum sydost