Preventivt arbetssätt

Förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer och rehabilitering är viktiga så att den äldre kan leva ett självständigt liv så länge som möjligt.

Äldre med stor risk att försämras i närtid måste systematiskt identifieras och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete.

Geriatriska riskpatienter som behöver fast vårdkontakt och samordnad individuell plan hittar vi genom:

  • Geriatrisk riskprofil (GRP) och eventuellt efterföljande hälsosamtal i primärvården.
  • Vid riskbedömning och utskrivningsplanering på sjukhus. Dokumenteras i journaltabell Riskbedömning som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till.
  • Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunen som innebär en strukturerad bedömning av äldre vid akut försämring.
  • Kvalitetsregister Senior alert, Svenska demensregistret (SveDem) och BPSD (register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom).

För åtgärder se Vårdriktlinjer.se/Äldre Preventivt arbetssätt