Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan är en länsgemensam ledningsgrupp.

Gruppen består av social- och omsorgschefer, samt skolchefer, representanter från regionens ledningsstab samt regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och regionen.

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt.

Organisation

Möten och protokoll

Praktiska anvisningar

Äldre

 • Strategi och handlingsplan

  Strategi- och handlingsplanen för mest sköra äldre 2019-2020 tas fram av den samordnade äldregruppen under Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.

  Följande delmål lyft fram:

  • Sammanhållen vård och omsorg
  • God vård vid livets slut
  • Preventivt arbetssätt
  • God vård vid demenssjukdom
  • God läkemedelsbehandling för äldre
 • Sammanhållen vård och omsorg

  De mest sköra äldre har stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg.

  Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränser. Sköra äldre har en problembild med livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar där behov finns av insatser från flera vårdgivare samtidigt under lång tid.

  Samordnad individuell plan (SIP) och fast vårdkontakt är de förenande länkarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg samt öka den äldres delaktighet.

  Praktiska anvisningar- Samordning av den enskildes vård och omsorg mellan slutenvård, öppenvård och kommun

  Beslutstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård när den äldres hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst kan ske.

  Syftet är att bedömningen blir strukturerad, patienten får vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

 • God vård vid livets slut

  Målet är att den döende

  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån behov
  • vårdas där han/hon vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att närstående är informerade och får stöd

  Socialstyrelsen- Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

  Kvalitetsregistret Svenska palliativregistret

  Regionalt cancercentrum sydost

 • Preventivt arbetssätt

  Förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer och rehabilitering är viktiga så att den äldre kan leva ett självständigt liv så länge som möjligt.

  Äldre med stor risk att försämras i närtid måste systematiskt identifieras och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete.

  Geriatriska riskpatienter som behöver fast vårdkontakt och samordnad individuell plan hittar vi genom:

  • Geriatrisk riskprofil (GRP) och eventuellt efterföljande hälsosamtal i primärvården.
  • Vid riskbedömning och utskrivningsplanering på sjukhus. Dokumenteras i journaltabell Riskbedömning som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till.
  • Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunen som innebär en strukturerad bedömning av äldre vid akut försämring.
  • Kvalitetsregister Senior alert, Svenska demensregistret (SveDem) och BPSD (register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom).

  För åtgärder se Vårdriktlinjer.se/Äldre Preventivt arbetssätt

 • God vård vid demenssjukdom

  För att minska risken att insjukna i en demenssjukdom är förebyggande åtgärder, såsom blodtrycksbehandling, fysisk aktivitet, mental stimulering och social samvaro viktiga. Personer med demenssjukdom behöver tidigare hittas för att erbjudas utredning, behandling och stöd.

  Länk till Vårdriktlinjer Demens och demensprogram

   

  Mörbylånga är en av fem kommuner som ligger i startgroparna för att utveckla ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

  Länk till Demenscentrum

 • God läkemedelsbehandling

  Läkemedelsbehandling hos äldre har ökat under de senaste 20 åren.

  Många äldre vårdas inom slutenvården på grund av läkemedelsrelaterade problem.

  Vissa till­stånd hos äldre kan med framgång behandlas med ickefarmakologiska metoder bl. a genom bra bemötande, utevistelse och energishots före sänggående.

  Länk till Vårdriktlinjer Läkemedel samt Demens.

 • Nyhetsbrev Samordnande äldregruppen

  Nyhetsbrev från Samordnade äldregruppen med bildspel. I bildspelet finns  utdata samt kan användas som stöd på exempelvis APT.

  2020

  Nyhetsbrev och bildspel juni 2020

  Nyhetsbrev och bildspel januari 2020

  2019

  Nyhetsbrev och bildspel oktober 2019

  Nyhetsbrev och bildspel maj 2019

  2018

  Nyhetsbrev  och bildspel oktober 2018

 • Kontakt

  Kristin Irebring

  kristin.irebring@regionkalmar.se

  Äldresamordnare
  Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård
  Region Kalmar län
  0480-841 27

Barn och unga

Psykisk hälsa

Missbruk och beroende

 • Om utvecklingsarbetet

  Kommunerna och Region Kalmar län arbetar gemensamt med att utveckla missbruks- och beroendevården. Arbetet samordnas av Region Kalmar län. Ansvariga för att driva det regionala arbetet framåt är den samordnande gruppen missbruk och beroende med representanter från kommunerna och Region Kalmar län tillsammans med utvecklingsledaren.

  Ledningsgrupp för arbetet är Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i Kalmar län bestående av kommunernas social- och omsorgschefer samt Region Kalmar läns förvaltningschefer.

  Region Kalmar län och kommunerna i Kalmar län har en överenskommelse om samverkan kring personer med riskbruk, missbruk och beroende.

 • Överenskommelser och praktiska anvisningar
 • Handlingsplan 2019-2020
 • Kontakt

  Maria Minich Karlsson
  Utvecklingsledare psykisk hälsa och missbruk
  Region Kalmar län
  0480-832 33, 070-318 91 48
  maria.minich.karlsson@regionkalmar.se

Brukarmedverkan

 • Om utvecklingsarbetet

  Invånarnas upplevelser är en viktig kunskapskälla i utvecklingsarbetet. Brukare, patienter och närståendes erfarenhetsbaserade kunskaper bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

  Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Brukare, patienter och närstående ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Deras medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning för brukare, patienter och närstående i vård och omsorg.

  Brukare, patienter och närstående medverkar systematiskt i Länsgemensam lednings prioriterade utvecklingsområden. Samverkansområdesgruppen för brukare/patient/närstående (Samverkansområdesgrupp brukarmedverkan) är sammansatt av personer som har erfarenhetsbaserad kunskap inom de aktuella fokusområdena. Gruppen har representation i Länsgemensam ledning. I de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med som fullvärdig medlem. Även i arbetsgrupper som kopplar till de samordnande grupperna finns brukare/patient/närstående med.

  Utvecklingsledare från Region Kalmar län och från Kommunförbundet stödjer arbetet och driver utvecklingen av brukarmedverkan framåt.

  En länsgemensam modell med struktur och systematik för brukare-, patient- och närståendes medverkan i Kalmar län har tagits fram i samarbete med länets kommuner.

  Förfrågan om medverkan: Spara ner formuläret Förfrågan om medverkan, fyll i och maila till Anna Olheden, Region Kalmar läns samordnare patient- och närståendemedverkan

  Patienter- och närstående som medverkar ska erbjudas ersättning. Läs om ersättningen här. Denna blankett ska fyllas i för utbetalning av ersättning.  Personer som medverkar omfattas av Region Kalmar läns kollektiva olycksfallsförsäkring.

 • Kontakt

  Anna Olheden
  Utvecklingsledare brukarmedverkan
  Region Kalmar län
  0480-841 47

  Rebecka Moding
  Utvecklingsledare brukarmedverkan
  Kommunförbundet i Kalmar län
  0480-45 67 30

 • Handlingsplan 2019-2020

  Målet med arbetet med brukarmedverkan är att allas kompetenser tas till vara och att allas perspektiv belyses i arbetet inom Länsgemensam lednings utvecklingsområden. I handlingsplanen beskrivs vilka aktiviteter som planeras för att genomföra detta.

Informationsöverföring

 • Nyhetsbrev
 • Arbetet i informations-överföringsgruppen

  Informationsöverföringsgruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan huvudmännen med den enskildes bästa i fokus. När utvecklingsarbeten eller andra insatser behöver göras, ansvarar gruppen för att skapa tillfälliga arbetsgrupper vid behov.

  Informationsöverföringsgruppen består av utvecklingsledarna inom Länsgemensam ledning, representant från IT Cosmic, vårdkoordinator i primärvårdsförvaltningen tillsammans med samordnaren för Länsgemensam ledning i Region Kalmar län samt verksamhetsledaren hälsa och social välfärd kommunförbundet Kalmar län.

  Kopplat till Informationsöverföringsgruppen kan det finnas arbetsgrupper som i olika konstellationer arbetar med utvecklingsfrågor:

  Arbetsgrupp Cosmic Link 

  Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se

Länsgrupp Hab/Rehab

 • Gemensam målbild
 • Om utvecklingsarbetet

  Länsgruppen innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. Upptagningsområdet är Kalmar län och dess ca 240 000 invånare. I verksamheterna ingår ca 300 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  Tillsammans med patienten vill vi uppnå Region Kalmar läns och kommunernas gemensamma vision för arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik.
  Visionen som ska forma verksamheten och som ska vara vägledande för all arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik i Kalmar län är:

  "Rätt insats vid rätt tillfälle för den enskilde"

  Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se