Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård samt skolan är en länsgemensam ledningsgrupp.

Gruppen består av social- och omsorgschefer, samt skolchefer, representanter från regionens ledningsstab samt regionens förvaltningschefer inom hälso- och sjukvård, primärvård och psykiatri leder det arbete som sker i samverkan mellan socialtjänst och regionen.

Målet är att modellen för samverkan långsiktigt ska försörja regionen med ett praktiskt verksamhetsstöd och stimulera till goda insatser som kan ge förbättringar för patienter och brukare samt att utveckla arbetssätt.

Organisation

Möten och protokoll

Överenskommelser

Praktiska anvisningar

Äldre

 • Strategi och handlingsplan

  Handlingsplan för Samordnande äldregrupp är en del av handlingsplan för Länsgemensam lednings olika områden. I handlingsplanen beskrivs aktiviteter som ska bidra till målet som finns angivet i det regionala styrdokumentet.

  De prioriterade områdena för samordnande grupp äldre år 2021–2022 är hälsofrämjande och förebyggande vård och omsorg för ett fortsatt aktivt liv samt att kunna åldras till livets slut i trygghet med tillgång till god vård och omsorg. I den förebyggande vården och omsorgen ska den psykiska hälsan särskilt beaktas.

 • Sammanhållen vård och omsorg

  De mest sköra äldre har stort behov av individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg.

  Det ställer stora krav på helhetssyn och samarbete över professions- och organisationsgränser. Sköra äldre har en problembild med livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar där behov finns av insatser från flera vårdgivare samtidigt under lång tid.

  Samordnad individuell plan (SIP) och fast vårdkontakt är de förenande länkarna för att skapa en sammanhållen vård och omsorg samt öka den äldres delaktighet.

  Praktiska anvisningar- Utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

  Beslutstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård när den äldres hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra var den fortsatta vården bäst kan ske.

  Syftet är att bedömningen blir strukturerad, patienten får vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

 • God vård vid livets slut

  Målet är att den döende

  • är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
  • är ordinerad läkemedel vid behov
  • får god omvårdnad utifrån behov
  • vårdas där han/hon vill dö
  • behöver inte dö ensam
  • vet att närstående är informerade och får stöd

  Socialstyrelsen- Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede

  Kvalitetsregistret Svenska palliativregistret

  Regionalt cancercentrum sydost

 • Preventivt arbetssätt

  Förebyggande insatser med fokus på friskfaktorer och rehabilitering är viktiga så att den äldre kan leva ett självständigt liv så länge som möjligt.

  Äldre med stor risk att försämras i närtid måste systematiskt identifieras och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete.

  Geriatriska riskpatienter som behöver fast vårdkontakt och samordnad individuell plan hittar vi genom:

  • Geriatrisk riskprofil (GRP) och eventuellt efterföljande hälsosamtal i primärvården.
  • Vid riskbedömning och utskrivningsplanering på sjukhus. Dokumenteras i journaltabell Riskbedömning som kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har tillgång till.
  • Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunen som innebär en strukturerad bedömning av äldre vid akut försämring.
  • Kvalitetsregister Senior alert, Svenska demensregistret (SveDem) och BPSD (register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom).

  För åtgärder se Vårdriktlinjer.se/Äldre Preventivt arbetssätt

 • God vård vid demenssjukdom

  För att minska risken att insjukna i en demenssjukdom är förebyggande åtgärder, såsom blodtrycksbehandling, fysisk aktivitet, mental stimulering och social samvaro viktiga. Personer med demenssjukdom behöver tidigare hittas för att erbjudas utredning, behandling och stöd.

  Länk till Vårdriktlinjer Demens och demensprogram

   

  Mörbylånga är en av fem kommuner som ligger i startgroparna för att utveckla ett standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom.

  Länk till Demenscentrum

 • God läkemedelsbehandling

  Läkemedelsbehandling hos äldre har ökat under de senaste 20 åren.

  Många äldre vårdas inom slutenvården på grund av läkemedelsrelaterade problem.

  Vissa till­stånd hos äldre kan med framgång behandlas med ickefarmakologiska metoder bl. a genom bra bemötande, utevistelse och energishots före sänggående.

  Länk till Vårdriktlinjer Läkemedel samt Demens.

 • Munhälsa

  Uppdragsbeskrivning för munhälsoombud i kommunerna i Kalmar län.

  Överenskommelse Munhälsa

  Munvårdsutbildningsfilmer 

 • Nyhetsbrev Samordnande äldregruppen

  Nyhetsbrev från Samordnade äldregruppen med bildspel. I bildspelet finns  utdata samt kan användas som stöd på exempelvis APT.

  2022

  Nyhetsbrev april

  2021

  Nyhetsbrev november

  Nyhetsbrev och bildspel juni 

  2020

  Nyhetsbrev och bildspel december 2020

  Nyhetsbrev och bildspel juni 2020

  Nyhetsbrev och bildspel januari 2020

  2019

  Nyhetsbrev och bildspel oktober 2019

  Nyhetsbrev och bildspel maj 2019

  2018

  Nyhetsbrev  och bildspel oktober 2018

 • Kontakt

  Kristin Irebring

  kristin.irebring@regionkalmar.se

  Äldresamordnare
  Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård
  Region Kalmar län
  0480-841 27

 • Studiecirkel Psyk E-bas

  Äldre och psykisk ohälsa är ett underprioriterat område, forskning visar att äldre inte får den behandling och hjälp som de är i behov av. Psyk E-bas senior är en bred och innehållsrik utbildning som riktar sig till alla som arbetar med äldre människor och bygger på filmade föreläsningar och faktablad.

  Under våren och hösten 2022 erbjuder den länsgemensamma äldregruppen i samarbete med Sensus studiecirklar med grund i webbutbildningen.
  Fyra träffar för dialog och reflektion. Inför varje träff ser deltagarna 3 kortare föreläsningar på egen hand som sedan diskuteras vid träffarna.

  Träffarna sker digitalt via Zoom under processledning med Maria Boeryd. Hon har arbetat med undervisning i gymnasieskolor och folkbildning inom folkhögskola och studieförbundet Sensus och med socialt arbete inom Jönköpings kommuns individ- och familjeomsorg.

  När Maria Boeryd leder grupper är hennes utgångspunkt att vi alla har erfarenheter, frågeställningar och kompetenser som växer när vi delar med varandra. Att lära tillsammans är ett av de bästa sätten att utvecklas som människa.

  Grupperna kommer bestå av åtta deltagare från både region och kommun.

  VÅREN 2022

  Tisdagar och onsdagar 14.00 - 15.30
  Grupp 1 Tisdagar: 19/4, 3/5, 17/5, 7/6 För anmälan klicka här
  Grupp 2 Tisdagar: 26/4, 10/5, 31/5, 14/6 För anmälan klicka här
  Grupp 3 Onsdagar: 27/4, 11/5, 1/6, 15/6 För anmälan klicka här
  Grupp 4 Onsdagar: 18/4, 2/5, 16/5, 30/5 För anmälan klicka här

  HÖSTEN 2022

  Tisdagar och onsdagar 14.00 - 15.30
  Grupp 5 Tisdagar: 6/9, 20/9, 4/10, 18/10 För anmälan klicka här
  Grupp 6 Onsdagar: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10 För anmälan klicka här
  Grupp 7 Tisdagar: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10 För anmälan klicka här
  Grupp 8 Onsdagar: 14/9, 28/9, 12/10, 26/10 För anmälan klicka här

  Ett begränsat antal platser "först till kvarn" gäller. Kursen är gratis, men vid återbud debiteras en summa på 1000 kr om inte platsen fylls. Vid våra träffar kommer vi att använda oss av det digitala verktyget zoom.

  Följande datum har du möjlighet att delta i en teknikgenomgång om hur zoom fungerar: 

  Tisdag 5/4 kl.15.30-16.00
  Onsdag 6/4 kl.15.30-16.00

  Vid anmälan till studeicirkeln Psykisk e-bas får du länk till både cirkelträffarna och till teknikgenomgångarna.

  Hjärtligt välkomna!
  Samordnande äldregruppen 

  Frågor om innehåll, upplägg och praktiska frågor:

  Elisabeth Nordborg, Sensus Studieförbund elisabeth.nordborg@sensus.se

  Lena Vilander Hamnert, utvecklingsledare äldre, Kommunförbundet i Kalmar län lena.vilander-hamnert@kfkl.se

  Kristin Irebring, äldresamordnare, Region Kalmar län
  kristin.irebring@regionkalmar.se

Barn och unga

Psykisk hälsa

Brukar-, patient och närståendemedverkan

 • Om utvecklingsarbetet

  Brukare, patienter och närståendes medverkan är viktig i utvecklingsarbete. Deras upplevelser, erfarenheter och kunskap bidrar tillsammans med forskning, professionens kunskap och beprövade erfarenhet, till god kvalitet och service i vård och omsorg.

  Att lyssna in brukare, patienter och närståendes perspektiv, uttryckt av dem själva, är mer effektivt än att utgå från deras behov tolkade av andra. Invånare med dessa erfarenheter ska därför medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang. Brukare, patienter och närståendes medverkan bidrar till ett ömsesidigt lärande, bättre underlag för beslut och stärkt ställning i vård och omsorg.

  Brukare, patienter och närstående medverkar systematiskt i Länsgemensam lednings prioriterade utvecklingsområden. Länsgrupp brukarmedverkan är sammansatt av personer som har erfarenhetsbaserad kunskap inom respektive utvecklingsområde. Gruppen träffas regelbundet enligt särskilt årshjul. Länsgrupp brukarmedverkan har representation i Länsgemensam ledning. I de samordnande grupperna och i Länsgrupp rehabilitering/habilitering finns brukare/patient/närstående med som fullvärdiga medlemmar. Även i olika arbetsgrupper som tillsätts finns brukare/patient/närstående med.

  Utvecklingsledare från Region Kalmar län och från Kommunförbundet Kalmar län stödjer arbetet och driver utvecklingen av brukar-, patient- och närståendemedverkan framåt.

  En överenskommelse med struktur och systematik för brukare-, patient- och närståendes medverkan i Kalmar län har tagits fram i samverkan. Överenskommelsen omfattar en Intressebank som invånarna kan anmäla sig till. Personer i denna "bank" kan efter förfrågan medverka i olika utvecklingsaktiviteter och ledningssammanhang. När person från Intressebanken ska medverka, använd Praktiska anvisningar som stöd. Invånare som medverkar ska erbjudas ersättning. Läs om ersättningsmodellen

 • Handlingsplan 2021-2022

  Handlingsplan för brukarmedverkan är en del av handlingsplan för Länsgemensam lednings olika områden. I handlingsplanen beskrivs aktiviteter som ska bidra till målet som finns angivet i det regionala styrdokumentet.

 • Informationsmaterial

  Material som beskriver strukturen och systematiken i brukar-, patient- och närståendemedverkan inom Länsgemensam ledning i samverkan:

  Material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. Materialet som vänder sig till barn är framtaget av barn och unga i Kalmar län:

  Information om vad som gäller angående arvode vid samtidig ersättning från Försäkringskassan:

 • Medverkan i intressebank

  Brukare, patienter och närstående som vill medverka i arbetet för bättre stöd, vård och omsorg kan anmäla sitt intresse digitalt till Intressebanken

  Nedan hittar du mer material som kan underlätta för länets invånare att anmäla sitt intresse för att medverka. 

  Under sidan Formulär och blanketter finner du dokument som du ska använda i samband med att brukare, patient och närstående ska medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang.

 • Formulär och blanketter

  Nedan finner du dokument som du ska använda i samband med att brukare, patient och närstående ska medverka i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang.

  Förfrågan om brukar-, patient och närståendemedverkan

  I Intressebanken finns personer med erfarenhet som brukare, patient eller närstående. Använd formuläret Förfrågan om brukar-, patient och närståendemedverkan när du behöver medverkan av personer från Intressebanken.

  Spara ner formuläret, fyll i och maila till Invanarmedverkan@regionkalmar.se

  Utvecklingsledare som samordnar arbetet kommer att matcha individ i Intressebanken mot din förfrågan och du kommer att bli kontaktad.

  Uppdragsbeskrivning

  Ett tydligt uppdrag ger tryggheten och ökar förutsättningarna för brukare, patienter och närstående att göra en bra insats i olika aktiviteter. Vid mer omfattande medverkan upprättas en överenskommelse med beskrivning av bland annat uppdrag, tidsåtgång och ersättning. Använd:

  Uppdrag för medverkan i utvecklingsaktivitet eller ledningssammanhang 
  Uppdrag för medverkan inom Länsgemensam ledning 
  Uppdrag för Länsgrupp brukarmedverkan

   

  Arvodesblankett

  Brukare, patient och närstående ska erbjudas arvode och reseersättning. I samband med aktiviteten ska Arvodesblankettfyllas i. Skriv ut blanketten som ska undertecknas av medverkande (uppdragstagare) samt attesteras av ansvarig chef. Skickas därefter per post/internpost till Region Kalmar läns Löneservice. Se adress nederst sid 1.

  Personer som medverkar omfattas av Region Kalmar läns kollektiva olycksfallsförsäkring.

 • Kontakt

  Anna Olheden
  Utvecklingsledare brukarmedverkan
  Region Kalmar län
  0480-841 47

  Daniel Abrahamsson
  Utvecklingsledare
  Kommunförbundet i Kalmar län
  0480-45 67 22

Informationsöverföring

 • Arbetet i informations-överföringsgruppen

  Informationsöverföringsgruppens övergripande uppdrag är att säkerställa och utveckla informationsöverföringen mellan huvudmännen med den enskildes bästa i fokus. När utvecklingsarbeten eller andra insatser behöver göras, ansvarar gruppen för att skapa tillfälliga arbetsgrupper vid behov.

  Informationsöverföringsgruppen består av utvecklingsledarna inom Länsgemensam ledning, representant från IT Cosmic, vårdkoordinator i primärvårdsförvaltningen tillsammans med samordnaren för Länsgemensam ledning i Region Kalmar län samt verksamhetsledaren hälsa och social välfärd kommunförbundet Kalmar län.

  Kopplat till Informationsöverföringsgruppen kan det finnas arbetsgrupper som i olika konstellationer arbetar med utvecklingsfrågor:

  Arbetsgrupp Cosmic Link 

  Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se

Länsgrupp Hab/Rehab

 • Gemensam målbild
 • Om utvecklingsarbetet

  Länsgruppen innebär ett gemensamt samarbete avseende arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik inom kommunernas och regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter. Upptagningsområdet är Kalmar län och dess ca 240 000 invånare. I verksamheterna ingår ca 300 arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

  Tillsammans med patienten vill vi uppnå Region Kalmar läns och kommunernas gemensamma vision för arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik.
  Visionen som ska forma verksamheten och som ska vara vägledande för all arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik i Kalmar län är:

  "Rätt insats vid rätt tillfälle för den enskilde"

  Kontakt: lansgemensamledning@regionkalmar.se