Pusselbitar

Överenskommelse om sjukskrivning och rehabilitering

Överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" gäller för 2017-2018.

Om överenskommelsen

 • Insatser inom överenskommelsen

  Överenskommelsen "En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess" gäller för 2017-2018.

  Överenskommelsen för 2017-2018 består av följande insatsområden:

  1. Kompetenssatsning i försäkringsmedicin

  2. Funktion för koordinering

  3. Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta

  5. Utökat elektroniskt informationsutbyte

  6. Utvecklingsmedel för stöd till rätt sjukskrivning

  Insatserna bedöms sammantaget höja kvaliteten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen både inom hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen. Det bedöms vara till gagn för den enskilde patienten.

 • Överenskommelse 2017-2018
 • Psykisk ohälsa och långvarig smärta

  Lättare psykisk ohälsa samt smärta i rygg, nacke eller axlar står bakom mer än hälften av alla sjukskrivningar.

  Regeringen och SKL bedömer att tillgången till medicinska rehabiliterings- och behandlingsinsatser för patienter med smärtproblematik eller lindrig och medelsvåra psykisk ohälsa behöver fortsatt stimuleras.

  Inom villkoret "Insatser för lindrig och medelsvår psykisk ohälsa och långvarig smärta" ingår rehabiliteringsinsatser, i enlighet med nationella riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, av somatisk och psykologisk karaktär som ges för icke specificerad långvarig smärta i rygg, axlar och nacke samt lindrig eller medelsvår ångest, depression eller stress till personer i åldrarna 16 – 67 år.

  Villkoret ersätter den tidigare rehabiliteringsgarantin.

  Nationella medicinska indikationer

  Indikation för multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

 • Vårdval psykisk hälsa

  Under 2018 stärker landstinget arbetet för psykisk hälsa inom primärvården genom ett nytt vårdval tätt knutet till Hälsoval.

  Vårdvalet Psykisk hälsa primärvård ger dig som idag har avtal med landstinget inom kognitiv beteendeterapi (KBT)/Interpersonell Psykoterapi (IPT) inom ramen för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, möjligheten att bredda ditt arbete.

  Genom en särskild ansökan kan din nuvarande KBT-verksamhet bli en del av det nya vårdvalet enligt de nya villkoren. I annat fall upphör nuvarande KBT-avtal att gälla den 2018-09-01.

  Vad innebär det nya uppdraget?

  • Uppdraget är en sammanslagning av det nuvarande uppdraget som finansieras via statsbidraget En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess och uppdraget som psykologerna i primärvården utför idag. Syftet med förändringen är att skapa en mer jämlik vård. Modellen säkrar att rätt patienter får tillgång till vård genom att avtalade enheter har ansvar för en specifik befolkning och ett särskilt ansvar för de mest sjuka. En del av ersättningen är fast och en del är beroende av antalet patienter inom området som kräver en större arbetsinsats. Vissa typer av längre besök ersätts extra.
  • Teamarbetet kring patienterna ska säkerställas genom att anslutningen till vårdvalet kommer att kräva ett samarbete med hälsovalsenheterna/läkarmottagningarna. Ett samverkansavtal med en hälsovalsenhet/läkarmottagning samt avstämningsmöten är ett krav. Dessa avstämningsmöten ersätts specifikt. Samma krav på samverkan kommer att införas för hälsovalsenheterna/läkarmottagningarna.
  • Tillgänglighet är ett tydligt krav i det nya uppdraget.
  • Vårdvalet tar särskilt hänsyn till glesbygdens utmaningar och extra ersättning kommer ges till de aktörer som verkar i glesbygden.
  • För att ansluta till vårdvalet krävs att man klarar hela uppdraget, detta innebär att man måste ha tillgång till minst en psykolog. Man kan kombinera med andra professioner eller samverka med en (eller flera) annan enhet i ansökan.
  • Uppdraget kommer att regelbundet följas upp med tätare uppföljning de närmsta åren.

  Mer information

  Se mer detaljerad information om det nya vårdvalet i uppdragsbeskrivning och ersättningsmodell

Relaterad information

Kontakt