Oskar - samverkan kommun och Region Kalmar län

Under våren 2017 startade ett unikt samarbete och arbetssätt upp och genom det skapades en ny digital arena – Oskar.

Oskar innebär nya samverkansformer med sömlösa och nära övergångar mellan ovan nämnda aktörer som sätter våra invånare i centrum. Tillsammans arbetar bedömningsteamet, bestående av berörda yrkesroller, för att våra invånare ska känna sig trygga och väl omhändertagna oavsett var de än befinner sig i vårdkedjan och vem som är vårdgivare. Via korta dagliga videomöten träffas teamet och bedömer patienterna.

Om samarbetet

 • Bakgrund

  Oskar startades som ett pilotprojekt i Oskarshamn. Från början bestod gruppen av medlemmar från Oskarshamns kommun, Hälsocentralerna och Samrehab i Oskarshamn samt Oskarshamns sjukhus. Nu ingår även Högsby (kommun, hälsocentralen, Samrehab), Mönsterås (kommun, hälsocentralerna, Samrehab) samt psykiatrin i Oskarshamn och Högsby i arenan Oskar. Tillfrågade är även aktörer i Hultsfred som har visat intresse för Oskar och en dialog har inletts.

  Oskar följs av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh och hennes arbetsgrupp för utredningen "God och nära vård" som arbetar för en modernisering av svensk hälso- och sjukvård utifrån den tidigare utredningen "Effektiv vård". Även en forskargrupp från Linnéuniversitetet och Karolinska Institutet har anslutit sig med forskningsprojektet "Kontinuitet i vården för personer med komplexa behov".

  En arbetsgrupp har under november och december 2017 genom fiktiva möten arbetat fram ett fungerande och effektivt arbetssätt där 100 patienter hanterats och bedömts. Detta arbetssätt används från 1/1 2018 då pilotprojektet övergick till verklig arbetsform.

 • Positiva effekter

  Oskar – den gemensamma arenan – används för betydligt mer än bara den initiala bedömningen enligt den nya lagen. De dagliga videomötena skapar även utrymme för dialog inom de multiprofessionella diskussionsteamen och de multiprofessionella check-out-teamen (Se bilaga "Oskar – rutiner för medarbetare").

  Oskar visar positiva effekter för:

  • Personcentrerad närsjukvård
  • Korta ledtider
  • Gemensam målbild för olika vårdgivare
  • Strukturerat och effektivt arbetssätt
  • Att tillsammans successivt utveckla en gemensam plattform för digitala möten
  Klicka på bilden för större format.

   

 • Hörnstenarna för arbetssättet

  Sverige behöver modernisera hälso- och sjukvården och det innebär stora krav på helhetssyn och samarbete mellan olika organisationer, vårdgivare och yrkesroller.

  Hörnstenar i vårt arbetssätt grundar på i:

  Utredningen "Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård" (SOU 2015:20) av Göran Stiernstedt syfte att åstadkomma en god vård där ledtiderna mellan slutenvård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus därmed så långt som möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter.

  Utredningen "Effektiv vård" (SOU 2016:2) av Göran Stiernstedt om att stödja landstingen, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården (dir. 2017:24).

  Utredningen "God och Nära vård – En gemensam färdplan och målbild" (SOU 2017:53) av Anna Nergårdh ett första steg i en stor system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården som följer delar av förslagen i Göran Stiernstedts utredning "Effektiv vård"

  Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS2017:612). Trädde i kraft 1 januari 2018.

  Länsgemensam överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i samverkan inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Kalmar län.

  Klicka på bilden för större format.

Lokala rutiner och anvisningar

Kontakt

 • Kontaktpersoner

  Susanne Klingstedt, områdeschef/verksamhetschef
  Hälso- och sjukvårdsenheten, Oskarshamns kommun
  Tel: 0491-88 942
  susanne.klingstedt@oskarshamn.se

  Elmar Keppel, Chefläkare
  Oskarshamns sjukhus, Region Kalmar län
  Tel. +46725783948 / +46491782717
  elmar.keppel@regionkalmar.se