Ombyggnation Strömgatan

Här samlas löpande information och beslut kring ombyggnationen av huset på Strömgatan.

Lägesrapporter ombyggnation

 • Uppdaterad placeringskarta

  Här kan du se ritningen med alla placeringar utmärkta så som det kommer se ut när hela ombyggnationen är klar hösten 2020.

 • Planer inför omflyttning

  Inom några veckor påbörjas arbetet med att bygga om huset på Strömgatan. För att ge en så tydlig bild som möjligt av kommande månader och hur din enhet är planerad för omflyttning kan du nu se en översiktsplan för ombyggnationen. Den är uppbyggd i tre delar: en översikt på hela projektet, en lista över varje enhets omflyttningar, samt planlösning för varje våning tillsammans med tider för inflyttning. Tiderna är preliminära.

  Öppna "Ombyggnation Strömgatan omflyttningsplaner"

  En arbetsplats. Och en byggarbetsplats.

  Under den här perioden är vi inte tillåtna att röra oss i de områden där byggnation pågår av bl a säkerhetsskäl. Precis som entreprenörerna kommer respektera vår arbetsplats behöver vi göra detsamma. Om det skulle dyka upp frågor på vägen är det också viktigt att all kommunikation med entreprenörerna går via vår projektledare, Susanna Köhlin. På så sätt har vi en kontrollerad dialog och vet vad som sagts och inte.

  Större rivningsarbeten och ljudstörningar kommer ske på förbestämda tider, där störning och påverkan på vår arbetsmiljö ska bli så begränsad som möjligt.
  Övriga störningar som t ex vattenavstängning kommer informeras om inför varje tillfälle.

  Inför varje delflytt kommer berörda enheter tillsammans med Susanna Köhlin göra en flyttplanering. Ni kommer kallas till detta i god tid.

  Riskbedömning kommer också genomföras inför varje byggetapp.

 • Planlösning med placering av enheter godkänd 23 okt

  Måndagens styrgruppsmöte i lokalgruppen behandlade frågan om placering av enheterna i det ombyggda huset på Strömgatan. Beslut fattades om planlösning med inritade placeringar. Se planlösning

  Nu kommer arbetsgruppen jobba vidare med detaljplanering och rumsfunktioner bland annat hur varje arbetsplats ska utrustas. Etappindelningsplanering pågår i samarbete med entreprenör.

  Nästa arbetsgruppsmöte är på torsdag den 26 oktober och den 6 november är nästa styrgruppsmöte.

 • Planlösning för Strömgatan godkänd 13 okt

  Under dagens styrgruppsmöte godkändes förslaget på planlösning. Den godkända planlösningen kan du se här >>

  Vad händer härnäst?

  Nu tar arbetet med placeringen och detaljplanering av rumfunktionsprogram vid. Placeringen kommer utarbetas utifrån respektive enhets särskilda behov som tidigare redovisats för projektledaren. Beslut förväntas tas på nästa styrgruppsmöte den 23 oktober.

  Efter dagens beslut startar projekteringsarbetet. Rumsfunktionsprogrammet som är ett underlag till arkitekter och konsulter förväntas bli klart i början av november.

 • Lägesrapport ombyggnation Strömgatan 14 sept

  Nu är ett inriktningsbeslut taget kring ombyggnation av Strömgatan. Lokalerna kommer att bygga på öppna och fasta arbetsplatser i zoner för hela enheter eller delar av enheter. Syftet som är beslutat sedan tidigare är att Region Kalmar län ska ha tillgång till flexibla, moderna lokaler som underlättar och inspirerar till samarbete. Lokalerna kommer därför att bygga på öppna lösningar med tillgång och närhet till olika kreativa mötesplatser samt tysta rum och zoner.

  Målsättningen är att en överenskommen planlösning kan presenteras i början av oktober och att ombyggnationen startar efter årsskiftet. Susanna Köhlin, funktionsplanerare på landstinget, är projektledare och arbetar tillsammans med Atrio arkitekter.

  Arbetsgruppen för lokaler med representanter från regionförbundet och landstingshuset har uppdrag att arbeta vidare med planering av utrymmen och hur lokalerna kan uppfylla enheternas behov. En inventering är gjord på respektive enhet.

  Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

  Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
  Tobias Facchini, Regionförbundet
  Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Leni Lagerqvist, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Malin Beddesand, planeringsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, Landstingsdirektörens stab
  Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
  Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, Landstingsdirektörens stab
  Jan Eriksson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
  Helen Persson, HR-enheten, Landstingsdirektörens stab
  Urban Oskarsson, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
  Pernilla Hallberg, kanslienheten, Landstingsdirektörens stab
  Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab
  Karin Yderland, kommunikationsenheten, Landstingsdirektörens stab samt folktandvården
  Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
  Johanna Magnusson, Folktandvården
  Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
  Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
  Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
  Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
  Thomas Nyabako, Landstingshälsan
  Yvonne Hagberg, majoriteten
  Per-Olof Gustavsson, oppositionen

  Styrgruppen för lokaler består av:

  Jörgen Ohlsson, förvaltningschef landstingsservice, Landstinget
  Anna Strömblad, kommunikationsdirektör Landstinget
  Sofia Hartz, Beställarchef, Landstinget
  Florence Eddyson Hägg, Psykiatridirektör
  Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör
  Lars Mattsson, Primärvårdsdirektör
  Helena Nilsson, Regiondirektör
  Krister Björkegren, Landstingsdirektör

Ombyggnation Strömgatan

 • Tidplan ombyggnation

  Hösten 2017

  Början av oktober: Förslag på layout/placering till styrgruppen Layoutbeslut i styrgrupp sker snarast därefter.

  Oktober: Tre arbetsgruppsmöten under oktober

  Oktober-december: Projekteringsarbetet startar och pågår under oktober-december

  Våren 2018

  Januari: Byggstart

 • Styrgrupp och arbetsgrupp

  Följande personer ingår i arbetsgruppen för lokaler:

  Ana Emilia Klasson, Regionförbundet
  Tobias Facchini, Regionförbundet
  Eva Ahlin Karlsson, ekonomienheten, Landstingsdirektörens stab
  Ann-Christin Schertell, ekonomienheten, LD stab
  Leni Lagerqvist, planeringsenheten, LD stab
  Malin Beddesand, planeringsenheten, LD stab
  Ingemar Karlsson, utvecklings- och folkhälsoenheten, LD stab
  Carl-Magnus Hansson, beställarenheten, LD stab
  Lillemor Elfström Broling, beställarenheten, LD stab
  Jan Eriksson, HR-enheten, LD stab
  Helen Persson, HR-enheten, LD stab
  Urban Oskarsson, kanslienheten, LD stab
  Pernilla Hallberg, kanslienheten, LD stab
  Anna Nyqvist, kommunikationsenheten, LD stab
  Karin Yderland, kommunikationsenheten, LD stab samt folktandvården
  Maria Agestam, kultur- och bildningsförvaltningen
  Johanna Magnusson, Folktandvården
  Gun Kaldner Åhlund, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  Muris Sipo, psykiatriförvaltningen
  Eva Pleijel, psykiatriförvaltningen
  Patrik Glasberg, primärvårdsförvaltningen
  Maud Löfström, primärvårdsförvaltningen
  Thomas Nyabako, Landstingshälsan
  Yvonne Hagberg, majoriteten
  Per-Olof Gustavsson, oppositionen

  Styrgruppen för lokaler består av:

  Ann-Sofie Deijke, kanslidirektör
  Helen Persson, HR-direktör
  Helena Nilsson, regiondirektör
  Jörgen Ohlsson, förvaltningschef Landstingsservice

 • Kontakt

  Har du frågor om ombyggnationen kan du vända dig till din representant i arbetsgruppen eller till:

  Susanna Köhlin
  Projektledare, landstinget   
  0480-818 46, 076-130 21 23
  susanna.kohlin@ltkalmar.se

   

 • Godkänd planlösning för Strömgatan