Nära vård

Region Kalmar län arbetar för att utveckla nya arbetssätt för omställning till en nära vård. Här kan du följa arbetet.

Bakgrund och begrepp

Samordning och organisation

 • Organisation av arbetet

  Styrgrupp - Sjukvårdsledning

  Ordförande: Planeringsdirektör

  Beredningsgrupp

  Beredningsgrupp nära vård

  Ordförande

  Maria A Hilberth, samordnare nära vård, Regionstab Samordning hälso- och sjukvård

  Ledamöter

  Andreas Hurve, verksamhetschef medicinkliniken Kalmar, HSF

  Charlotte Joborn, verksamhetschef Esplanadens HC, Västervik, PVF

  Eva Järvholm, ehälsostrateg, ITF

  Fredrik Enlund, chef Diagnostiskt centrum, HSF

  Marie Ragnarsson, verksamhetschef Nybro HC, PVF

  Stefan Bragsjö, verksamhetschef Samrehab, HSF

  Ulrika Rosenqvist, verksamhetschef vuxenpsykiatri söder, PSF

  Christian Jansson, verksamhetschef vuxenpsykiatri norr, PSF

  Åke Åkesson, verksamhetschef Borgsholms HC, PVF

  Anna Wahlstam, patient- och invånarrepresentant

  Referensgrupper:

  • Facklig referensgrupp

  • Länsgemensam ledning

  • Folkhälsa

  • Patientsäkerhet

  • Patientrepresentanter

  Arbetsgrupper

  Avslutade

  Hemsjukhuset Borgholm och Oskarmodellen

  Pågående

  Samverkan Nybro

  Uppföljning

  Läkaruppdrag Vuxenhabilitering

  Transporter mellan hem och boende i kommunerna

  Patientkontrakt

  Kommunikationsstrategi Nära vård

  Startar 2020

  Hälsa hos barn och unga – Främja hälsa

  Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt

  Mobila team

  Konsultationer

  Samordnat införande

  Organisationsskiss

  Se organisationen som bild

 • Genomförda aktiviteter 2019

  Region Kalmar län deltar i studien "En planering"

  I det nationella arbetet med patientkontrakt har Inera fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att göra en förstudie på hur en gemensam planering för en patient skulle kunna samordnas i journalen på ett enkelt sätt samt att denna information även kan nås via 1177s e-tjänster för patienten. Studien kallas "EN PLANERING" och Region Kalmar län deltager som en pilot. Inera har varit på plats i länet och har hittills genomfört 22 intervjuer. De har träffat medarbetare i regionen och kommuner samt patienter och anhöriga.

  Många intressanta förslag och synpunkter har framkommit som kommer att vara en del av lösningen i studien.

  Maria Alvinsson Hilberth

  Besök i Nederländerna

  Maj 2019

  Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Nederländerna och inspirerades av Innovation Space, Radboud University Medical Center i Nijmegen. Lucien Engelen, Casper Smeets och Robin Hooijer lyfte flera intressanta vinklar om individens engagemang och delaktighet samt innovationskunskap i ledarskapet inom hälso- och sjukvård.

  Vi fick testa och se delar av deras lab. Dessutom visade Deloitte i Amsterdam på samlade digitala möjligheter och även AI utveckling. Slutligen beskrev Dr Dorien Zwart vardagen och förutsättningarna i en försäkringsfokuserad primärvård. Ett oplanerat intressant samtal med en ung holländsk taxichaufför gav oss en oputsad syn om hur ungdomar ser på vården samt hur höga egenavgifter styr deras val. Vi tar med oss våra erfarenheter från Nederländerna i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

  Vi konstaterar också att vi verkligen har mycket att vara stolta över i den hälso- och sjukvård som vi bedriver i vår sjukvårdsregion i Sverige!

  Föreläsning om nära vård för sjuksköterskor

  Mars 2019

  Vid fyra tillfällen träffade Maria A Hilberth samordnare nära vård och Håkan Ehlin verksamhetschef Rehab söder totalt nästa 700 sjuksköterskor som arbetar på Länssjukhuset i Kalmar (LSK) för att berätta om arbetet med nära vård i Region Kalmar län.

  Ambitionen var att inspirera till utvecklingsarbete till en nära vård på LSK och vikten av samverkan med andra aktörer utanför sjukhuset.

  Flera intressanta reflektioner från sjuksköterskorna tas med till nära vård arbetet.

  Maria Alvinsson Hilberth

  Besök i Danmark

  Februari 2019

  Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Danmark med fokus att se på digitala och mobila lösningar samt deras system med distriktsläkaren som gatekeeper för flödet i vården. Det finns både klara fördelar med gatekeeperfunktionen, men även en fundering om det driver fram icke värdeskapande möten i vården som enbart ger administration. En balans är nödvändig. Vår grupp kompletterades denna gång med Patriks Sundström från Sveriges Kommuner och Landsting.

  Önskan om att flytta verksamhet till en mer nära vård som fokus var motsägelsefull när Danmark lägger sådan kraft på att bygga nya/bygga om sjukhus.Presentationen från en sjuksköterska på Rikshospitalet i Köpenhamn som presenterade innovationen och det utarbetat arbetssättet för att låta cancerpatienterna få sin behandling i hemmet med hjälp av en patientdesignad ryggsäck som innehåll intravenös antibiotika samt cellgifter var oerhört givande. Kontakten fanns 24/7 med vårdavdelningens team om det uppstod några problem i hemmet. Det var en struktur som med "lätthet" kan omsättas i så många andra verksamheter, situationer, behandlingar för att använda kraften hos den enskilde patienten för att ge mervärde samt lösa vården smartare/kostnadseffektivare i en utvecklande/innovativ anda. Det danska upplägget med hälsohus för samlat grepp lokalt för att uppnå hälsa i samverkan är något som vi med fördel kan fundera vidare på även i svensk hälso- och sjukvård. Vi tar med oss våra erfarenheter från Danmark i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

  Maria Alvinsson Hilberth

  Region Kalmar län deltog på SKL:s seminarium om patientkontrakt.

  Januari 2019

  Patientkontrakt är ett verktyg som kan skapa delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

  SKL hade ett lärande seminarium om patientkontrakt där vårt team från Region Kalmar län deltog. Vi kommer bland annat att involvera våra vårdinflucencers i utvecklingen för ökad trygghet, som Helen Bevan NHS Storbritannien lyfter fram som en framgångsfaktor för att lyckas i en omställning.

  Ett annat viktigt utvecklingsområde som vi kommer att verka för är en en plan för våra patienter, där all planering finns samlad. Vi ser det som en nödvändig nationell utveckling för ökad trygghet och patientsäkerhet i vården.

  Aktuellt läge nationellt är att Inera har fått i uppdrag av SKL att genomföra en förstudie som syftar till att titta på möjligheter och förutsättningar för att realisera en sammanhållen plan inom 1177 Vårdguiden.

  Maria Alvinsson Hilberth

  Besök i Skellefteå med fokus på glesbygdsmedicin

  November 2018

  Sydöstra sjukvårdsregionens ledarskaps- och utvecklingsprogram var på besök i Skellefteå med fokus att se på glesbygdsmedicin. Vi blev mycket inspirerade av Ejja Härman Aktell från Skellefteå kommun beskrivning av att ha en tydlig bas i hälso- och sjukvården som inte ska vara förhandlingsbar. Ge ett bra utgångsläge för samarbete. Hon lyfte fram viken av förflyttning i attityd och engagemang hos medarbetarna för att uppnå förändring i verksamheten.

  Presentationen gav många funderar på hur vi verkligen följer upp resultat i vår verksamhet, hur det beskriver vad som utförs och med vilken kvalitet. Andreas Lundqvist från Storuman med sitt centrum för glesbygdsmedicin, där utvecklingen kräver ett större ansvar och engagemang hos invånaren för att klara vården på ett högkvalitativt sätt. Thomas Molén visade oss att allt är möjligt med digital teknik om man har tydliga incitament och mål. Vi träffade i samband med denna resa även Göran Stiernstedt, Anna Nergårdh, Patrik Sundström och en generaldirektör. Samtliga gav oss många tankar om vilka utmaningar vi har att ställa om en vård som har en tröghet i sitt system. Vi tar med oss våra erfarenheter från Skellefteå i utvecklingen av Nära vård i Sydöstra sjukvårdsregionen.

  Maria Alvinsson Hilberth

 • Genomförda aktiviteter 2020
 • Tillsammans hälso- och sjukvård

  Tillsammans hälso- och sjukvård startade hösten 2017. Det är ett tillfälle för alla verksamhetschefer inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen och Psykiatriförvaltningen att mötas två gånger per år tillsammans med Sjukvårdsledningen.

  Målet är att få gemensam inspiration samt möjlighet att diskutera utvecklingen och utmaningarna inom Regions Kalmar läns hälso- och sjukvård. Sjukvårdsledningen har möjlighet att lyfta fram aktuella områden att samverka kring över förvaltningsgränser.

  Nuvarande område för återkommande dialog är "Nära vård", som är ett av Regions Kalmar läns fokusområden.

  Tillsammans hälso- och sjukvård våren 2020 är planerat till den 5 maj.

 • Samordning och kontakt

  Leni Lagerqvist

  Sjukvårdsstrateg
  Kontaktperson nära vård
  Regionstab Samordning Hälso- och sjukvård 

  Telefon: 0480-845 06, 070-688 45 06

Arbetssätt och projekt

 • Patientkontrakt

  Patientkontrakt är ett verktyg som en delaktivitet i nära vård omställningen för att tydligt visa på nästa steg i vården, vilket bidrar till ökad trygghet för våra patienter.

  Region Kalmar län har tagit fram en generell mall för patientkontrakt som kan användas i verksamheten om så önskas.

  Därutöver finns en mall som kan utarbetas med en enhetsinriktad information i dialog med enhetens kommunikatör.

  Material om patientkontrakt

 • Samverkan Oskar
 • Hemsjukhuset Borgholm

  Samverkan mellan hälsocentral, kommunal hemsjukvård och ambulanspersonal ska skapa en tryggare vårdsituation för många äldre i Borgholm.

  Sedan november driver Borgholms hälsocentral projektet "Hemsjukhuset" tillsammans med Borgholm kommun. Patienter i den kommunala hemsjukvården erbjuds en fast läkarkontakt på hälsocentralen, som följer patienten genom alla steg i vården och vid behov gör hembesök.

  Bakgrund

  Varje dag vårdas ett stort antal människor som är mer vårdkrävande än de som ligger på sjukhus i hemmet med hjälp av den kommunala hemsjukvården. Region Kalmar läns medarbetare i Borgholm har med "Hemsjukhuset" utvecklat ett samarbete mellan hälsocentral, ambulanspersonal och kommun som syftar till att skapa en tryggare och säkrare vårdsituation för dessa patienter.

  Genom att läkare på hälsocentralen har en löpande kontakt med kommunens distriktssköterskor skapas en helhetsbild av varje patients behov och situation. Onödiga akutbesök undviks genom att ambulanspersonal kan erbjuda patienten en läkartid vardagen därpå i hemmet istället för att direkt köra in patienten till sjukhuset.

  Effekt

  Fördelarna är många. Patienten erbjuds läkarvård i en tryggare miljö med lägre infektionsrisk, färre fallolyckor och högre livskvalitet. Det innebär även en lättnad och trygghet för anhöriga till patienten att det vid behov finns en ytterst ansvarig läkare tillgänglig för patienten och att denne har hela bilden av patienten och patientens sjukdomshistoria.

  I framtiden är tanken att patienter även ska "rondas" före helg för att tidigt kunna identifiera brister som kan komma att kräva behandling.

  Kontakt

  Åke Åkesson

  Verksamhetschef Borgholm och Löttorp hälsocentral

  Tel. 0485-151 44

  Mer information

  Informationsmaterial "Nära vård i Borgholm", SKL

  Hemsjukhuset och digitalisering, film på Cuviva.com

   

Informationsmaterial