Hälsoläget i Kalmar län

Epidemiologisk bevakning

Epidemiologi innebär att vetenskapligt studera hälsans samt ohälsans utbredning och dess orsaker i en befolkning. Vi arbetar med epidemiologisk bevakning genom:

Nationell befolkningsenkät

Den nationella befolkningsenkäten Hälsa på lika villkor, genomförs varje år nationellt. Landstinget i Kalmar län fördjupar enkäten var fjärde år för att få länsövergripande data på befolkningens självrapporterade hälsa. Den senaste fördjupningen skedde år 2018.

Folkhälsomyndigheten

Kunskapsunderlag för Region Kalmar län

För att kunna prioritera och planera olika populationsinriktade insatser mäter och studerar vi befolkningens livsvillkor, levnadsvanor och självskattade hälsa.

För en interaktiv bild över hälsoläget i Kalmar län rekommenderas:

 Fakta om Kalmar län - Folkhälsa

FolkhälsoStudio

FolkhälsoStudio är Folkhälsomyndighetens webbaserade verktyg för att göra folkhälsostatistik mer lättillgänglig och interaktiv. I verktyget finns ett stort urval av faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande men även vissa hälsoutfall.

FolkhälsoStudio