Kvinna som hoppar.

Hälsofrämjande arbete - Folkhälsa

Region Kalmar län följer upp hur befolkningens hälsa utvecklas och stödjer folkhälsoarbetet i länet genom processtöd, metodutveckling och utbildning.

Folkhälsoarbete i Kalmar län

Samverkansområden - Folkhälsa

 • Suicidprevention
 • Fysisk aktivitet
  • Kom igång insatser

   Kom igång i Västervik, se aktiviteter här

   Föreläsning med Anders Hansen, se inbjudan här

   Rörelseglädje- nyckeln till framgång hos våra barn, se inbjudan här

   Världens barnloppet, läs mer här

  • Sund Smart Stark Senior

   Sund Smart Stark Senior främjar ett hälsosamt åldrande, inspirerar till en aktiv fritid och skapar livslång rörelseglädje för personer som är 65 år och äldre. Under 12 veckor får seniorer prova på motionsformer i olika idrottsföreningar och ta del av föreläsningar för att främja ett hälsosamt åldrande. Fokus är att uppmärksamma goda levnadsvanor och social gemenskap. Motionsformerna som tillhandahålls beror på utbudet i det lokala föreningslivet. Exempel på aktiviteter som erbjudits är spinning, bordtennis, aikido, curling, styrketräning, bowling och bågskytte.

   Ett annat syfte med Sund Smart Stark Senior är att fler seniorer ska hitta till föreningslivet genom att få idrottsföreningar att starta verksamhet för äldre.

   Konceptet Sund Smart Stark Senior är ett utvecklings- och samarbete i Småland mellan Smålandsidrotten, Region Jönköpings län, Region Kronoberg län, Region Kalmar län och kommunerna. Kursen har genomförts i olika kommuner sedan 2014. Smålandsidrotten har inledningsvis det övergripande ansvaret att koordinera kurserna i Småland. Smålandsidrotten handplockar föreningar med lämpliga aktiviteter. Utgångspunkten är vad föreningarna kan erbjuda efter avslutad skola (två pass per förening). I gengäld kan föreningarna få potentiella nya medlemmar efter avslutad kurs.

   På sikt är målet är sedan att kurserna ska drivas vidare av kommunerna i egen regi i samverkan med det lokala föreningslivet och regioner.

    

   Kurser under våren 2022

   Inbjudan här

  • Samverkan

   Region Kalmar län samverkar med många aktörer i samhället med syfte att tillsammans arbeta för att få fler i samhället att röra på sig.

   Smålandsidrotten

   Smålandsidrotten och Region Kalmar län har en samverkansöverenskommelse och en verksamhetsplan för att tillsammans arbeta för att få fler aktiva inom föreningslivet.

   Kontakter till Smålandsidrottens idrottskonsulenter hittar du här!

    

   Generation Pepp

   Som första region i Sverige är vi med i Generation Pepp. Generation Pepp är en ideell stiftelsen som tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet arbetar för att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga. Mer om Generation Pepp hittar du här!

    

    

  • Föreningsregister
 • Tobak
 • Våld i nära relation
 • Natur och friluftsliv

  Bättre hälsa med friluftsliv

  Naturen är öppen för alla. Den ger oss möjlighet till återhämtning, bättre hälsa och även till möten med släktingar och vänner som inte kan ske som vanligt. Tillgången till friluftsliv är därför viktig både för den enskilda människan och för samhället i stort. Allemansrätten ger oss frihet under ansvar. Det finns många fina platser att besöka i Kalmar läns natur. Utforska gärna nya områden nu när välmåendet i pandemitider betyder extra mycket.I länet finns över 200 naturreservat.

  Forskningen

  Den samlade forskningen visar att friluftsliv och att vistas i friluftsområden leder till tydliga och kraftfulla effekter på fysisk, mental och social hälsa. Friluftsliv leder till ökad fysisk aktivitet och naturkontakt vilka båda påverkar olika aspekter av hälsa positivt. Friluftsliv och tillgång till friluftsområden har även viktiga effekter för en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för hållbar utveckling i samhället. Både enstaka tillfällen av friluftsliv och regelbundet friluftsliv har positiva effekter på hälsa och välbefinnande.

  Friluftsliv och tillgång till friluftsområden är inte bara positivt för individens hälsa och för att förebygga sjukdomar i olika grupper.

  Friluftslivets år 2021

  Det är Naturvårdsverket som har det övergripande samordningsansvaret för Friluftslivets år 2021. De har gett Länsstyrelsen i uppdrag att på regionalnivå samordna insatser som genomförs i respektive län, däribland Region Kalmar län samverkar med flera aktörer.

  Friluftslivets år 2021 vill ta arbetet ytterligare ett steg och stimulera människors intresse till friluftsliv och lyfta friluftslivets värden för många människor. Samtidigt är Friluftslivets år 2021 ett stort samarbetsprojekt mellan organisationer och personer som vill delta i arrangemanget. Friluftslivspolitiken handlar mycket om att skapa samhälleliga strukturer för friluftslivet.

  Friluftslivets år innebär att i första hand arbeta med det enkla och tätortsnära friluftslivet samt många med olika aktiviteter. Alla organisationer som deltar genomför de aktiviteter som de tycker är bäst. All kommunikation bygger på digital teknik och forskningsbaserad kunskap.

  Begreppet friluftsliv handlar om en naturnära livsstil där alla friluftslivets värden får plats - hälsa, förståelse för natur och kultur, sysselsättning och samarbete.

  Målgrupper för Friluftslivets år

  • Personer som är ovana vid att vara ute
  • Nya svenskar
  • Skolbarn åk 4–6
  • Beslutsfattare.

  Tolv olika temaområden 2021

  Alla aktörer förväntas arrangera aktiviteter kopplade till några eller alla av dem.

  Januari - Invigning Friluftslivets år
  Februari - Inspiratör friluftsliv
  Mars - Friluftskompis
  April - Hela Sveriges friluftsdag den 29 april. Vi hoppas att många arbetsplatser deltar i eller arrangerar aktiviteter för sina anställda.
  Maj - Friluftsliv i skyddad natur
  Juni - Äta ute
  Juli - Sova ute
  Augusti - Jag har aldrig...
  September - Gilla friluftslivet
  Oktober - Lära ute
  November - Må bra ute
  December - Dialog friluftsliv

  Region Kalmar läns aktiviteter 2021

  • Förankringsarbete hos chefer och medarbetare som uppmärksammas av friluftslivets år.
  • Utskick och föreläsning om friluftslivets år
  • Inspirationsinlägg i sociala medier med ambasssadörer/friluftsprofiler
  • Tidningsreportage i personaltidningen Nerven
  • Under våren kommer alla föreningar och rörelsecoacher på skolor få ta del av Region Kalmar läns Friluftsbingo.
  • Uppmärksamma Friluftslivets dag 29 april i regionens kanaler och i media.
  • Under sommaren ges inspiration för att äta enkelt och hälsosamt i naturen.
  • En digital kunskapsdag för SFI, Komvux och folkhögskolepersonal planerad för hösten 2021 med syfte att medvetengöra på vilket sätt friluftsliv kan integreras i undervisningen.

  Stöd i arbetet med Friluftslivets år

  Inspiration till medarbetare, chefer

  Friluftsbingo (till föreningsliv och rörelsecoacher)

  Kommunikation om projektet "Luften är fri" (filer för nedladdning)

   Mer om friluftsliv (externa webbplatser)

Kontakta oss