Informationsmaterial

Informationsmaterial till vårdgivare 

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten (Regionala Cancercentrum i samverkan)

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer (Svensk sjuksköterskeförening)

Stöd till barn som närstående (Regionalt Cancercentrum Väst)

Alternativ och komplementärmedicin  (Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland)

Informationsmaterial till patient och närstående

Patientbroschyr Rehabilitering vid cancersjukdom (Region Kalmar län) 

Aktivitet och rörelse vid cancer (Reigon Kalmar län)

Hälsosamma levnadsvanor för dig som har eller har haft cancer (Svensk sjuksköterskeförening) 

Fysisk aktivitet vid cancersjukdom (Regionala Cancercentrum i samverkan) 

Mat för att må bra, under och efter cancerbehandling (Regionalt Cancercentrum Väst)

Mat och cancer (Dietisternas riksförbund)

För dig som är närstående till en någon med cancer (Regionala Cancercentrum i samverkan) 

Cancerresan.se (Ideell webbsida med bland annat forum)