Cancerrehabilitering

Alla patienter med cancer bör under hela vårdprocessen vara föremål för cancerrehabilitering.

Patientens situation och behov av cancerrehabilitering bör kartläggas i samråd med patienten. Cancerrehabilitering syftar till att förebygga och reducera de fysiska, psykiska, sociala och existentiella följderna av cancersjukdom och dess behandling. Rehabiliteringsinsatserna ska ge patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Att känna att vi är ett team runt patienten med multidisciplinära kompetenser är en styrka. Alla pusselbitar behövs då var och en bidra med sin kompetens och medmänsklighet. Det är viktigt att veta vem som gör vad i det individuella patientärendet, så insatserna samordnas om ärendet är av mer komplex påverkan av fysisk, psykisk, socialt och/eller existentiellt slag.

Vilka insatser behöver patienten?

 • Nationellt vårdprogram cancerrehabilitering
 • Min vårdplan cancer på 1177.se

  Alla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan som individanpassas utifrån patientens behov. Den ska tas fram för och med patienten. Syftet är att ge tydlig information och stöd till patient och närstående, att göra dem delaktiga i vården samt att öka deras trygghet. Min vårdplan erbjuds analogt på papper eller i digital form. 

  Under 2021 planeras nationell patientinformation för Min vårdplan inom diagnoserna:

  • Bröstcancer
  • Tjock- och ändtarmscancer
  • Peniscancer
  • Prostatacancer
  • Äggstockscancer
  • Huvud- och halscancer
  • Urinblåsecancer
  • Tumörer i centrala nervsystemet
  • Myelom
  • Barncancer

  Läs om Min vårdplan på Cancercentrum

  Stöd för införande 

  Kontakt Region Kalmar län

  Jessica Eriksson,
  Cancersamordnare 

  Bakgrund

  RCC påbörjade våren 2020 ett arbete med att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan, per cancerdiagnos eller övergripande diagnosgrupp. Syftet är att öka jämlikheten och kvaliteten på informationen, att avlasta regioner och verksamheter samt att öka patientens delaktighet och trygghet.

 • Hälsoskattning

  Alla patienter som genomgår en cancerutredning och -behandling ska få sitt rehabiliteringsbehov bedömt regelbundet och strukturerat.

  Hälsoskattning för cancerrehabilitering 

  Hälsoskattning (utan ordet cancer) 

  Regionalt cancercentrum Sydöst och Region Kalmar län står bakom utvärderingsinstrumentet som utgår från Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och är validerat.

 • Rehabguide för hälsoskattning
 • Konsultremiss till bedömarteamet

  Rehabiliteringen i Region Kalmar län har inrättat en samordnarfunktion som ska finnas som ett extra stöd för kontaktsjuksköterskorna med råd och vägledning. Samordnarfunktionen kommer också leda nyinrättat bedömarteam som består av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, kurator samt annan profession vid eventuella behov.

  Bedömarteamet kopplas in på patienterna med komplexa behov vilka identifieras genom hälsoskattningen. 

  Strukturer utvecklas succesivt med ett länsövergripande perspektiv då vi strävar efter att arbeta mot en jämlik cancerrehabilitering inom hela regionen i Kalmar län med start i södra länsdelen och under hösten planerar vi ta nästa steg med lokala anpassningar i mellerst och norra länsdelen.

  Vi följer inledningsvis processen parallellt med digitala vårdplanen som implementeras och följer diagnos för diagnos.

  Kontakta bedömarteamet

  Bedömarteamet är igång med rehab-MDK, i första hand: tisdagar 14.30-15.30 - reservtid: måndagar 14.30-15.30. Anmäl senast dagen före.

  En inledande dialog kan ske via Messenger i den nya fiktiva brevlådan - "bedömarenh ca-rehab LSK" - bör besvaras så fort som möjligt och inom tre arbetsdagar. Ett ärende till bedömarteamet anmäls via konsultremiss.

  Lathund för konsultremiss

  Ställ konsultremissen till Cancerrehabilitering bedömarenhet Kalmar.

  - Kort om diagnos och behandlingsplan/aktuellt skede i vårdkedjan
  - Fånga patientens syn, tankar kring sin hälsa utifrån hälsoskattningen
  - Patientens psykosociala situation, exempelvis familj/relationer-finns minderåriga barn (födelseår)
  - Annat

  Konsultsvar: kort svar, vg se journalanteckning - sökordet samordning,
  ev. skicka med länk.

Kontakt

 • Våra professioner

  Arbetsterapeut

  Arbetsterapeut informerar om avlastande och energibesparande arbetssätt vid dagliga sysslor i hemmet, arbetet eller fritiden. Arbetsterapeuten kan också informera om olika hjälpmedel och hur miljön hemma och på arbetsplatsen kan anpassas efter behov.

  Läs mer om arbetsterapeuten

  Dietist

  Dietist kan informera om åtgärder vid bekymmer rörande maten, ätandet och/eller ofrivillig viktminskning. Dietisten går igenom matvanorna och diskuterar eventuella förändringar för att underlätta matsituationen. Näringsdryck kan förskrivas vid behov. Tala med läkare eller kontaktsjuksköterska om remiss.

  Läs mer om dietisten

  Kurator

  Kurator kan ge psykosocialt stöd, även för närstående och det kan bland annat handla om kris och sorg och relationer till familj/närstående. Kuratorn kan ge information om samhällets stöd och resurser, patienträttigheter och rehabilitering.

  Läs mer om kuratorn

  Lymfterapeut

  Om svullnad uppstår i någon kroppsdel efter cancerbehandlingen kan lymfterapeut hjälpa patienten med bland annat råd, träning, bandagering och kompressionsprodukter.

  Fysioterapeut/sjukgymnast

  En fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa till vid behov av insatser och råd kring fysisk aktivitet. Patienten kan få hjälp att anpassa och komma i gång med sin fysiska aktivitet för att bibehålla/förbättra styrka, rörlighet, kondition och andningsfunktion. Fysioterapeuten kan även bidra med smärtlindrande åtgärder samt Avspänning-kroppskännedom.

  Läs mer om fysioterapeuten/sjukgymnasten

 • Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

  Borgholm

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Borgholm via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0485-151 58 (externt), 0485-151 68 (intern) eller via Messenger – Borgholmdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda

  Emmaboda

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Emmaboda via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0471-185 26 eller via Messenger – Emmabodadistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Kalmar

  Distriktrehabiliteringen Kalmar: Remiss till Distriktsrehabiliteringen Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-847 90 eller via Messenger – Kalmardistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar (länssjukhuset): Remiss till Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-811 70

  Mönsterås/Högsby

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Mönsterås eller Samrehab distriktsrehabiliteringen Högsby via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0499-489 45 eller via Messenger – Mönsteråsdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda eller Högsbydistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Mörbylånga

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Mörbylånga via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0485-491 40 (externt), 0485-491 41 (intern) eller via Messenger – Mörbylångadistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda

  Nybro

  Distriktrehabiliteringen Nybro: Remiss till Distriktsrehabiliteringen Nybro via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0481-448 14 eller via Messenger – Nybrodistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 23 10 eller via Messenger – Oskarshamndistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Söderåkra

  Remiss till Distriktsrehabiliteringen Söderåkra via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0486-215 88 eller via Messenger – Söderåkradistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Vimmerby/Hultsfred

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Vimmerby eller Samrehab distriktsrehabiliteringen Hultsfred via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0492-176 86 eller via Messenger – Vimmerbydistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda eller Hultfreddistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Dietist

  Kalmar

  Remiss till Dietistmottagningen Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 500 alt 155, tel: 0480-811 63 eller via Messenger – Dietistmott Kalmar Fiktivmessengerbrevlåda.

  Oskarshamn

  Remiss till Dietistmottagningen Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Ohamn Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Dietistmottagningen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: internt sökarnummer 8779, tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Dietistmottagningen Vvik Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Kurator

  Kalmar

  Remiss till Kuratorerna Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden tel: 0480-844 11.

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab Oskarshamn via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0491-78 25 90.

  Västervik

  Kuratorerna är kopplade till respektive klinik. Ta kontakt via patients behandlande avdelning/mottagning.

 • Lymfterapeut

  Kalmar

  Remiss till Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0480-811 70

  Oskarshamn

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

  Västervik

  Remiss till Samrehab distriktsrehabiliteringen Västervik via Cosmic. Övriga ärenden: tel: 0490-870 90 eller via Messenger – Västervikdistriktsrehab Fiktivmessengerbrevlåda.

 • Vid inneliggande vård

  Vid inneliggande sjukhusvård finns möjlighet att träffa personal från rehabiliteringens enheter på avdelningen, i olika omfattning beroende på profession och avdelning. Avdelningspersonalen  kontaktar respektive profession vid behov enligt rutin.

 • Kommunernas rehab (länk till regionens intranät)
 • Styrgrupp Cancerrehabilitering

  Styrgruppen för cancerrehabilitering är ett forum för att diskutera aktuellt läge för cancerrehabilitering inom region Kalmar län. Syftet med styrgruppen är att skapa en gemensam bild, ha dialog och samverkan kring cancerrehabilitering. Styrgruppen är sammansatt av personer från hela länet, från verksamheter inom cancervård och med patientrepresentant.

  Styrgrupp:
  Magnus Hellström Basenhetschef Rehabsöder
  Stefan Bragsjö Basenhetschef Samrehab
  Magnus Lagerlund Basenhetschef Onkologiska kliniken
  Anna Askelin 1:a linjens chef Onkologiska kliniken
  Maria Götesson 1:a linjens chef Rehabsöder
  Louise Ström 1:a linjens chef Samrehab
  Jessica Eriksson Cancersamordnare
  Helene Wendell Regional processledare cancerrehabilitering
  Hanna Johansson Folkhälsoutvecklare
  Ingela Widell Samordnare cancerrehabilitering/bedömarteam
  Viktoria Westman Patientrepresentant
  Siv Folkhammar Andersson Sjukvårdsstrateg Samrehab
  Jenny Lindh Kontaktsjuksköterska. LSK

  Processledare cancerrehabilitering

  Helene Wendell

  Regionalt Cancercentrum Sydost

  Sydöstra sjukvårdsregionen samverkan inom området cancerrehablitering genom Regionalt Cancercentrum Sydost. Till RCC:s webbplats

Stöd, utbildning och information