Översyn av RUS under 2021-2022

Under 2021-2022 pågår en översyn för att tillsammans med övriga aktörer i länet se till att den regionala utvecklingsstrategin fortfarande är aktuell.

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) gäller från 2019 fram till 2030 och ska ses över med jämna mellanrum. Under 2021 och 2022 gör vi en första översyn som är extra viktig med tanke på det senaste årets pandemi och de konsekvenser och samhällsförändringar som förväntas i dess kölvatten.

Utgångspunkten för översynen är den befintliga strategin och översynen avgränsas till att strategin ses över på fyra sätt:

 1. Vi följer upp läget i länet utifrån de indikatorer (mätbara nyckeltal) . Vad har hänt de senaste åren? Behövs fler indikatorer? Vad visar utvecklingen gällande utmaningar och möjligheter för vårt län?
 2. Analys post-corona – vilka konsekvenser, möjligheter och nya utmaningar har pandemin fört med sig?
 3. Konkretisering. Kan vi konkretisera vad vi vill uppnå på de fyra prioriterade utvecklingsområdena som finns i RUS, så att vi vet att vi rör oss framåt? Områdena är:
  - Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  - God miljö för barn och unga
  - Hållbar samhällsplanering
  - Stärkt konkurrenskraft
 4. På vilket sätt kan vi göra en tydligare koppling till hållbarhetsmålen och Agenda 2030?

Utöver det vill vi tydliggöra hur RUS:en relaterar till Region Kalmar läns övriga strategier, handlingsplaner och program.

Processen

Region Kalmar län ansvarar för samordning av framtagande, genomförande och uppföljning men äger inte genomförandet. Därför är dialogen med olika intressenter viktig när vi gör översynen. Vi kommer att utifrån en intressentanalys bjuda in aktörer till dialog utifrån ovan redovisat fokus för översynen.

Processen och tidsplanen ser ut på följande sätt:

2021

 • Februari: Analys
 • Februari - april: Dialog/förankring
 • Maj – juni: Skrivprocess
 • Augusti – september: Avstämning i politisk nämnd och styrelse
 • September – oktober: Skrivprocess
 • November – december: Beslut remissversion

2022

 • Januari – mars: Remisstid
 • April – juni: Samrådsredogörelse, förankring
 • November – december: Beslut

Kontaktperson

Mejla processledaren Sofia Seifarth om du har frågor eller vill komma med inspel:

Sofia Seifarth

Häng med - Nu vässar vi RUS:en!