Stärkt konkurrenskraft

En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet:

Mer om området

 • Stärkt konkurrenskraft

  En långsiktigt hållbar tillväxt förutsätter ett högt värdeskapande i näringslivet, många globalt konkurrenskraftiga företag och en dynamik där nya företag kan starta, utvecklas och ha goda förutsättningar att växa.

  För att underlätta entreprenörskap krävs ett gott företagsklimat med god kundservice, effektiv ärendehantering och gott bemötande. Ett diversifierat näringsliv är viktigt för att bidra till en god utveckling i länet och för att tillgodose marknadens behov.

  Vi har en näringslivsstruktur i snabb omvandling, där globaliseringen och den digitala omställningen förändrar förutsättningarna men samtidigt skapar nya möjligheter för länets företag. Näringslivet verkar på en internationell marknad och möter konkurrens från företag i hela världen. Att ta vara på idéer och innovationer i såväl nystartade företag som i befintliga, är en förutsättning för att vi ska behålla och öka vår konkurrenskraft.

  För att kunna göra detta krävs att företagen kan producera varor och tjänster med högt förädlingsvärde, vilket i sin tur förutsätter en väl fungerande kompetensförsörjning. Utbildningsutbudet måste matchas mot arbetsgivarnas behov samtidigt som utbildningar inom de områden som efterfrågas måste göras attraktiva. Utgångspunkten är att ta vara på våra komparativa fördelar, tillföra ny kunskap, uppmuntra entreprenörskap, mötas över traditionella branschindelningar och ta tillvara möjligheterna med ny teknik. Detta förutsätter samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, forskning och utbildning.

  För att bli internationellt framstående krävs en kritisk massa av företag och kompetens inom ett område. Att fokusera på ett begränsat antal aktiviteter medför dock en större sårbarhet för konjunktursvängningar jämfört med att satsa brett. Genom att arbeta för större arbetsmarknadsregioner ökar det regionala utbudet av både företag och arbetskraft, och därigenom ökar möjligheterna att kombinera en större branschbredd med en spets i form av kluster av specialiserade företag och anställda.

Strategier

 • Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, utb och forskning

  (Bredda samverkan inom och mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning)

  Genom en stark och bred regional samverkan mellan högre utbildning, forskning, näringsliv och offentlig sektor ska vi höja kunskapsinnehållet i näringslivet. För att stärka länets innovationskraft ska vi stödja och stimulera forskning inom profilområden där vi har komparativa fördelar men också hitta nya sätt att kombinera olika typer av kunskap och kompetenser. Här har länets inkubatorer men också Linnéuniversitetet en nyckelroll.

  Ett starkt entreprenörskap både i nya och befintliga företag är en viktig pusselbit. Vi ska dels stödja och stimulera framväxten av nya företag, dels bidra till utvecklingen hos befintliga företag för att de ska kunna växa och stärka sin konkurrenskraft internationellt.

 • Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet

  (Förbättra rörligheten i det regionala arbetslivet och skapa en mer integrerad arbetsmarknad)

  Arbetsmarknaden i Kalmar län ska präglas av ökad rörlighet både vad gäller möjligheter att komma in på arbetsmarknaden samt för att under sitt yrkesliv byta jobb, yrkesinriktning eller göra karriär. Validering är en viktig metod för att synliggöra och formalisera lärande och därigenom underlätta inträde på arbetsmarknaden.

  Genom förbättrad rörlighet ökar möjligheterna för två parter i en familj att hitta passande arbeten, vilket underlättar för inflyttare. Här ska vi skapa möjligheter för olika karriärvägar samt genomföra insatser för att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden. Samverkan mellan utbildningsanordnare, forskningsaktörer, näringsliv och offentlig sektor är en förutsättning för en bra matchning mellan de utbildningar som erbjuds och kompetensbehoven i arbetslivet.

  Attraktiviteten behöver öka för utbildningar inom de bristyrken som identifierats i länet. Digitaliseringen är en viktig faktor för att kunna förnya arbetssätt, men också tillgängliggöra och öka attraktiviteten i utbildningar inom yrken som idag är svåra att rekrytera till i länet. Linnéuniversitetet, men även universitet och högskolor utanför länet har stor betydelse för kompetensförsörjningen, liksom distansutbildningar och de lärcentrum som tillgängliggör högre utbildning på fler platser i länet.

 • Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utv.

  (Nyttja krafterna i den digitala ekonomin och den digitala utvecklingen)

  I Kalmar län ska företag ha kunskapen och förmågan att kunna dra nytta av digitaliseringens och den digitala ekonomins möjligheter. Här ska finnas en god kunskap om hur till exempel digital teknik kan användas för att skapa förutsättningar för fler affärer, expansion och förbättrad lönsamhet. Därigenom förbättrar vi näringslivets konkurrenskraft. Kreativa mötesplatser i både fysisk och digital miljö, där universitet, näringslivet, offentlig sektor och civilsamhället kan mötas, ska ge förutsättningar för samverkan och samhandling.

 • Skapa ett innovativt och kreativt klimat

  För att stärka länets konkurrenskraft behöver vi skapa bättre förutsättningar för fler nya och växande företag. Här är kultur och kreativitet en viktig resurs. Entreprenörskap och konstnärskap har många beröringspunkter eftersom båda handlar om att tänka och skapa nytt. Vi ska medverka till möten och samarbeten mellan kulturen och näringslivet. Det leder till nya idéer och infallsvinklar, vilket är en bra grogrund för starkare innovationskraft.

 • Utveckla den cirkulära ekonomin och delningsekonomin

  I Kalmar län ska vi ha kunskap om och nyttja möjligheterna med cirkulär ekonomi. Det betyder att vi genom samarbeten ska skapa utvecklade affärsmodeller, produkter och tjänster genom att materiella resurser används mer effektivt, genom smartare återvinning och affärsmodeller som bygger på att exempelvis hyra och dela. Arbetet handlar också om hur vi till exempel bygger mer energieffektivt samt skapar en hållbar transportinfrastruktur. Ökade krav på ett effektivt resursutnyttjande och hållbar utveckling stimulerar nya affärsmöjligheter.