Hållbar samhällsplanering

Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik region.

Mer om området

 • Hållbar samhällsplanering

  Attraktiva livsmiljöer och god tillgänglighet i vardagen är viktiga faktorer för en framgångsrik region.

  En hållbar fysisk samhällsplanering bidrar till att vi nyttjar våra naturgivna förutsättningar väl. Den bidrar också till en bättre vardag och till större arbetsmarknadsregioner. Det senare är extra viktigt i Kalmar län, som är förhållandevis stort och glest befolkat.

  Förbättrade pendlingsmöjligheter kan minska länets sårbarhet för konjunktursvängningar och stärka näringslivet. Ett större antal pendlingsbara arbetstillfällen gör det lättare att hitta passande arbeten och påverkar också lönenivåer och möjligheterna till matchning mellan arbete och utbildning.

  Regionförstoring innebär att närliggande arbetsmarknadsregioner växer samman genom pendling. Det förutsätter snabba transporter såväl inom länet som över länsgränserna. Resande med kollektivtrafik är att föredra, eftersom det generellt leder till minskad klimatpåverkan samt mindre trängsel och buller. Kollektivtrafik är också viktig för den som saknar körkort eller har begränsade ekonomiska resurser. För att kunna konkurrera med bilresor är korta restider och möjlighet att nyttja restiden till arbete avgörande.

  Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länet

  Godstrafiken spelar en avgörande roll för arbetstillfällen och ekonomisk utveckling i länet och välutvecklade logistik- och godstransportsystem är därför en förutsättning för länets utveckling. Även flygförbindelsen med Stockholm är avgörande för näringslivets internationalisering och för regionens utveckling i stort. Detta eftersom det tills vidare inte är tidsmässigt möjligt att ersätta flyget med andra färdsätt.

  Samtidigt måste transportsystemets miljö- och klimatpåverkan minska för att vara långsiktigt hållbart. De fossila bränslen som används i länet nyttjas till övervägande del till transporter. Omställning till fossilbränslefria transporter är därför en av länets stora utmaningar och målet är att Kalmar län år 2030 ska vara en fossilbränslefri region.

  En hållbar planering bidrar till att länets geografi, naturresurser, infrastruktur och miljöer nyttjas på ett klokt sätt samt till att platser, mark och vatten utformas och gestaltas så att de främjar en god livsmiljö. Detta leder i sin tur till bättre miljö och hälsa, ökat välbefinnande och trygghet samt en god tillgänglighet i vardagen. Restiden med kollektivtrafik kan till exempel minimeras genom att bostäder, verksamheter och service lokaliseras i anslutning till stationer och knutpunkter. Invånarnas behov av digital uppkoppling kan mötas genom en god digital infrastruktur. Det bidrar till ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle.

Strategier

 • Korta restider med hög punktlighet för personer och gods

  Vi vill åstadkomma en hållbar regionförstoring, det vill säga större och mer robusta arbetsmarknadsregioner. Då behövs samverkan inom och utanför länet och miljömässigt hållbara lösningar. Målet är att minska länets funktionella regioner från fyra till två. Detta genom att stärka sambanden såväl inom länet som med tillväxtmotorer och regionala kärnor i våra grannlän, vilket förutsätter korta och tidssäkra restider längs de stråk människor färdas mellan hemmet och arbetet eller fritidsaktiviteter.

  Näringslivets konkurrenskraft är i hög grad beroende av såväl effektiva godstransporter som en ökad tillgänglighet. Då krävs förbättrade, effektiva och fossilbränslefria transporter, såväl inom regionen som nationellt och internationellt. Nya transportlösningar, ändrade transportmönster samt investeringar i transportinfrastruktur är viktiga delar i arbetet.

 • Möjliggöra digital kommunikation i hela länet

  En utbyggd digital infrastruktur är viktig för länets utveckling och för att stärka länets attraktivitet och den sociala sammanhållningen. Viktiga delar i detta är ökad tillgång till och användning av informations- och kommunikationsteknik. Målet är att alla i Kalmar län, senast år 2020, ska ha minst 100 Mbit/s bredband. Detta förutsätter fortsatt hög utbyggnadstakt och bättre samverkan mellan olika tekniker och aktörer. Vi måste också förbättra kvaliteten och minska sårbarheten i nätet samt höja kapaciteten och kvaliteten i de trådlösa alternativen.

 • Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång

  Länets grundvatten, sjöar, vattendrag och hav ska ha en god kvalitet och vi ska hushålla effektivt med vattenresurserna. Vi ska lägga särskild vikt vid vattenförsörjning, samt vid minskade utsläpp av fosfor, kväve och farliga ämnen till våra vatten. Detta innebär ett aktivt arbete för att genomföra åtgärdsprogrammet för södra Östersjöns vattendistrikt. Vi behöver också bidra till en minskad belastning på Östersjön som helhet. Nya arbetsmetoder, ny teknik samt samverkan på lokal, regional och internationell nivå är viktiga delar i arbetet.

 • Minska klimatpåverkan, anpassa oss till ett förändrat klimat

  (Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat.)

  Utsläppen av klimatpåverkande gaser från Kalmar län ska minska, totalt sett och inom alla sektorer. I dag kommer de största utsläppen från jordbruk, transporter och energiförsörjning vilket gör dessa sektorer till prioriterade områden. Vi ska också arbeta för att länet ska vara fossilbränslefritt år 2030. Redan idag kommer två tredjedelar av den energi som används i länet från förnybara energikällor.

  Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt. Samtidigt måste vi också börja anpassa samhället till ett framtida klimat med högre temperaturer, förändrade nederbördsmängder, förhöjda vattennivåer och mer frekventa extrema vädersituationer.

 • Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen

  Människors resor mellan hemmet, arbetsplatsen och fritidsaktiviteter är oberoende av den administrativa indelningen av samhället. Framgångsrikt utvecklingsarbete måste utgå ifrån dessa rörelsemönster istället för från administrativa gränser. Vi behöver öka den regionala och lokala samverkan kring dessa frågor.

  Utvecklingen bör planeras utifrån funktionella samband och med utgångspunkten att de funktionella regioner som berör länet ska bli större och färre till antalet. Arbetsmarknad, bebyggelse och trafikplanering måste samspela för att vi ska nå gemensamma mål och använda våra resurser effektivt. Utveckling måste ske med hänsyn till natur-, miljö-, och klimatvärden. Lokal anpassning är väsentlig vid utveckling av städer och samhällsfunktioner.

 • Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart

  I Kalmar län är skog, jord och hav viktiga resurser att nyttja ansvarsfullt och leva av. Vi ska utveckla regionens bioekonomi och nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart. Rika naturresurser, biologisk mångfald och en grön infrastruktur är också viktiga faktorer för att kunna utveckla naturbaserad rekreation som tillväxt- och attraktionsfaktor.