God miljö för barn och unga

En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som gör dem väl rustade för livet.

Mer om området

 • God miljö för barn och unga

  En trygg, jämlik, jämställd och stimulerande miljö för barn och unga som gör dem väl rustade för livet är den bästa investering en region kan göra för en hållbar utveckling.

  Att erbjuda en god miljö för barn och unga är dessutom viktigt för att attrahera inflyttare som står i begrepp att bilda familj och skaffa barn.

  Arbetet som syftar till att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle bör börja med insatser riktade till barn och unga. Dessa är därför en viktig målgrupp för allt utvecklingsarbete och är redan idag en prioriterad grupp i länet i utvecklingssammanhang. Alla faktorer som är viktiga för att skapa hälsa och välbefinnande för hela länets befolkning börjar med barn och unga. Alla länets invånare ska ha samma möjligheter till god hälsa, välbefinnande, trygghet och inflytande över sin livssituation, oavsett ålder, kön, förutsättningar eller bakgrund.

  I arbete med unga som målgrupp har skolan en särställning. Skolan är barns och ungas arbetsmiljö och en viktig samverkanspartner i arbete som rör barn och unga. Insatser för att skapa en jämlik och jämställd uppväxt kan och måste dock ske på flera arenor, till exempel i hemmet, inom förskola, skola, socialtjänsten och inom föreningslivet.

  Barn och unga ska känna delaktighet i samhället och känna till hur och i vilka sammanhang de kan påverka beslut som rör dem själva och samhället. Synpunkter ska alltid hämtas in från barn och unga inför beslut som rör dem och barnkonventionen ska genomsyra allt beslutsfattande. Genom att göra livet begripligt, meningsfullt och hanterbart skapar vi förutsättningar för unga att forma egna självständiga liv. På så sätt ges alla, även barn och unga, förutsättningar att kunna bidra till sin egen, lokalsamhällets och länets utveckling.

Strategier

 • Erbjuda en skola där barn och unga utvecklas maximalt

  Skolan är grunden för länets framtida kompetensförsörjning, för hela samhällets utveckling och för enskilda individers möjlighet till att kunna leva bra och självständiga liv. Vi ska erbjuda barn och unga en gedigen grundutbildning, som ger vilja och förmåga till lärande under hela livet. Viktiga insatser är att vidareutveckla skolans pedagogiska förmåga, att kunna möta eleven där denne befinner sig och utveckla ett utmanande lärande.

  Vi behöver också öka samverkan och samarbete inom skolan, samt mellan skolan och andra aktörer. Att fler elever lyckas i skolan ger positiva följdverkningar högre upp i utbildningssystemet och ökar möjligheten att kunna påverka sitt liv som vuxen.

 • Insatser som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt

  (Fokusera på insatser som ger barn och unga en jämlik och jämställd uppväxt.)

  Förhållanden under barn- och ungdomsåren har stor betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas maximalt efter sina egna förutsättningar. Insatser för att skapa en jämlik och jämställd uppväxt kan ske på flera arenor, till exempel i hemmet, inom förskola, skola och inom föreningslivet.

  Här ska vi bland annat bli bättre på systematisk uppföljning av, och arbete med, pojkars och flickors hälsa och skolresultat samt ungas fritidsaktiviteter utifrån familjeekonomi. Det handlar också om att få bättre kunskap om, och arbetsmetoder kring, hur planering av miljöer och sammanhang för unga bättre kan anpassas utifrån olika individers behov.

 • Ge möjlighet till kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter

  (Ge barn och unga möjlighet att uppleva, utöva och påverka ett brett utbud av kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter.)

  Vi ska ge alla barn i länet, oavsett kön, bakgrund eller bostadsort tillgång till och möjlighet att delta i kultur-, fritids- och föreningsaktiviteter. Det ska ske på de ungas villkor och utifrån varje individs förutsättningar och behov. Kulturinstitutioner och skola ska gemensamt utveckla en hållbar samverkan för att tillgodose skolans och elevernas behov. Detta medverkar till att barn och unga behåller och utvecklar sin fantasi och sitt självständiga tänkande. Genom en utveckling av kreativa och estetiska lärprocesser ökar möjligheterna för unga att uppnå skolans kunskapsmål

 • ...trygghet och .. fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa

  Ge barn och unga trygghet och en god upplevd fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa

  Vi ska ge alla barn och unga en bra start i livet, god livskvalitet och framtidstro. Möjligheten att få växa upp under stabila förhållanden och med social och ekonomisk trygghet är viktig. Här är också skolan en viktig arena för att rusta barn och unga så att de kan möta vuxenlivet med trygghet och förmåga till ansvarstagande. Vi ska erbjuda en miljö där barn och unga ges möjlighet till inflytande och delaktighet i vardagen, samt en fritid som både erbjuder fysisk aktivitet, kamratskap, trygga vuxenkontakter och en plats för lugn och ro. En prioriterad målgrupp är barn och unga som lever i familjer drabbade av sjukdom eller ohälsa.

 • Skapa förutsättningar för unga att forma självständiga liv

  Vi ska skapa bättre förutsättningar för unga att ta sig in på arbetsmarknaden. En egen försörjning är grunden för att kunna leva ett självständigt liv. Viktiga insatser kan vara att erbjuda praktik- och traineeplatser, mentorsprogram, möjlighet att ta in studentmedarbetare, samt öka möjligheterna att komplettera tidigare avbrutna studier. Genom att kunna erbjuda bostäder som är anpassade efter ungas behov och ekonomiska förutsättningar ökar vi möjligheterna att behålla och attrahera unga till vårt län.

 • Barns och ungas delaktighet i beslut om dem själva och samhället

  (Utveckla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i och påverka beslut som rör dem själva och samhället.)

  Alla unga, oavsett förutsättningar, ska kunna påverka sin vardag. Detta är avgörande för tilliten till samhället. Under många år har kommunerna i Kalmar län satsat mycket på arbete kring unga, som bland annat uppföljning av ungdomspolitiken, kompetensinsatser och nätverksarbete för vuxna som arbetar med unga, stöd i kommunerna eget arbete med unga samt gemensamma satsningar via föreningen Kumulus. Verktygen ska vidareutvecklas för att i ännu högre utsträckning ta tillvara ungas erfarenheter och perspektiv inom olika frågor. Här är föreningslivet, skolan och fritidsverksamheter viktiga för diskussion och dialog.

 • Söd till unga om internationalisering och digitalisering

  (Utveckla stöd till unga att kunna ta tillvara de möjligheter som internationalisering och digitalisering erbjuder.)

  Möjligheterna för internationella samarbeten, utbyten och kontakter riktade till barn och unga ska öka. Samtidigt som vi i Kalmar län kan bidra med mycket till andra länder har vi också mycket att lära av andra. Det finns åtskilligt att vinna på att i unga år möta andra kulturer och konfronteras med andra sätt att tänka. Här är digitaliseringen ett verktyg och något som vi ska ta tillvara på och utveckla.