Delaktighet, hälsa och välbefinnande

Mer om området

 • Delaktighet, hälsa och välbefinnande

  God hälsa, välbefinnande, trygghet och möjlighet att påverka sin livssituation är förutsättningar för att vi människor ska kunna leva ett rikt och hälsosamt liv.

  Alla länets invånare ska ha goda möjligheter till hälsa och livskvalitet, oavsett kön, förutsättningar eller bakgrund. För att utveckla välfärden i länet och skapa ett socialt hållbart samhälle krävs aktiv och långsiktig samverkan mellan olika aktörer i och utanför länet. Ökad samverkan kring social hållbarhet, välfärd och vård och omsorg mellan offentliga aktörer och civilsamhället är en viktig del av detta. Även god miljö är en förutsättning för en god hälsa.

  Att arbetsmarknaden är inkluderande och att det finns möjligheter till sysselsättning för alla är viktigt, dels för att skapa delaktighet och social sammanhållning, dels för att säkra vår välfärd. Detta förutsätter att alla oavsett kön, ålder, bakgrund eller bostadsort har möjlighet att skaffa sig den kompetens som efterfrågas oavsett nivå på utbildning. Linnéuniversitetet och de lärcentrum som tillgängliggör högre utbildning också på mindre orter i länet är mycket viktiga i detta avseende.

  Tillgängligheten till utbildning och arbete kan förbättras ytterligare genom förbättrade pendlingsmöjligheter i regionen. Detta ökar också förutsättningarna för förbättrad matchning på arbetsmarknaden, för
  såväl boende i länet som för inflyttare och medflyttare.

Strategier

 • Möjliggöra livslångt lärande där individens kompetens tillvaratas

  Vi ska skapa förutsättningar för ett lärande för alla genom hela livet. Det kan handla om att skapa ett brett och varierat utbud av gymnasiala och eftergymnasiala utbildningar men också om att erbjuda stöd och vägledning under studietiden så att fler unga slutför sin gymnasieutbildning.

  Vi behöver också förbättra möjligheterna att klara av ökade kompetenskrav under tiden som yrkesverksam och utveckla formerna för, och möjligheterna till, omskolning.

  För att bättre nyttja den potential som finns bland utrikesfödda behöver vi utveckla systemen för att validera och ta tillvara deras kompetens, språkkunskaper och erfarenheter.

 • Erbjuda kultur- fritids- och föreningsliv med bredd och spets

  Kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga drivkrafter för regional utveckling.

  Länet ska kunna erbjuda ett jämlikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter med både djup och internationell spets. Kultur- och fritidsutbudet ska utgå från individers olika behov och förutsättningar och bygga på den mångfald och rikedom som finns i länet.

 • Främja en jämlik och jämställd hälsa och förebygga ohälsa

  En god fysisk och psykisk hälsa ger människor förutsättning att leva ett friare och mer självständigt liv. En ökad folkhälsa gynnar också samhället i form av minskat nyttjande av välfärdssystemen och högre deltagande i arbetslivet.

  En väldigt stor del av dagens kroniska sjukdomar är möjliga att förebygga genom kunskap om livsstil, kost och motion. Det finns tydliga samband mellan utbildningsnivå, inkomst och hälsa, men även skillnader relaterade till kön och individers bakgrund.

  Genom att skapa förutsättningar för en god faktisk och upplevd hälsa, på lika villkor för alla länets invånare, bygger vi social sammanhållning och ett mer hållbart län. Särskilt angeläget är det att hälsan förbättras för de grupper som idag är mest utsatta för ohälsa.

  Insatser ska också göras för att stärka det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet, inte minst riktat mot målgruppen barn och unga. Detta eftersom goda levnadsvanor och god hälsa i unga år ger en större chans till ett hälsosamt liv även som vuxen.

 • Arbeta för en giftfri vardag, en hälsosam uppväxt och god hälsa

  Vi behöver minska den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga för människor och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen.

  Vi behöver också öka regionens kunskap och beredskap för att på ett miljöriktigt och konkurrenskraftigt sätt kunna möta framtida samhällskrav.

  Vi ska också arbeta för minskade halter och riktigt omhändertagande av särskilt farliga ämnen såväl i miljöer som i produkter och avfall, samt utveckla vardagsprodukter utan, eller med låga halter av skadliga eller farliga ämnen.

 • Likvärdig vård/omsorg, individen i centrum gm. samverkan i länet.

  Vi ska erbjuda en god vård och omsorg med en helhetssyn och utifrån individuella behov, förutsättningar och resurser.

  Samverkan över organisationsgränser och medinflytande hos brukare och patienter är viktiga förutsättningar för detta. Genom brukarinflytande kan vi gemensamt hitta möjligheter att utveckla bättre och smartare välfärdstjänster och på så sätt stimulera utvecklingen av tjänster kopplade till välfärdsteknik.

 • Planera för en trygg och tillgänglig digital och fysisk miljö

  Att mötas och finnas i ett sammanhang och i olika sociala nätverk är viktigt för välbefinnandet. Det är därför väsentligt att etablera mötesplatser som bidrar till att öppna upp för deltagande, delaktighet och tillgänglighet.

  Här är deltagande i olika sociala nätverk en viktig del. Genom den digitala utvecklingen har tillgången till delar av samhällets service aldrig varit så god som i dag, men insatser krävs för att säkra utbyggnaden av digital infrastruktur och stärka den digitala delaktigheten i takt med att allt fler samhällstjänster digitaliseras.

  Vi ska öka förutsättningarna och möjligheterna för alla invånare att ta ett aktivt samhälls- och demokratiansvar genom att planera för trygga och tillgängliga fysiska och digitala miljöer, såväl i stadsmiljö som på landsbygden.

  Föreningslivet utgör en viktig arena för samhällsengagemang och en mötesplats där människor med olika bakgrund samlas kring gemensamma intressen. Det kan även bidra med kunskap och förbättringar hos offentlig verksamhet genom att synliggöra otillfredsställda behov hos olika målgrupper.

 • Tillgängliggöra och tillvarata unika natur- och kulturmiljöer

  I Kalmar län finns stora natur- och kulturmiljövärden som behöver vårdas men också utvecklas. Dessa miljöer bidrar till att skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för länets invånare. Många miljöer och biotoper har utvecklats i samspel med jordbruket, skogsbruket och fisket.

  En hållbar utveckling är viktig för att vi ska kunna bevara dessa natur- och kulturvärden. En levande landsbygd med tillgång till samhällsservice även på mindre orter är en förutsättning för de gröna näringarna och de natur- och kulturmiljöer de skapar.

  Natur- och kulturarvet spelar dessutom en större roll än någonsin i den ekonomiska utvecklingen och i konkurrensen om besökare och mellan länder, städer och regioner.

  Vi behöver ha en helhetssyn på sambanden mellan jord- och skogsbruk, besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård samt stärka invånarnas delaktighet, förståelse och engagemang för natur- och kulturarvet i närmiljön.