Remissinstans fysisk planering

Region Kalmar län är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering och planering av bostadsförsörjning. Region Kalmar län lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner.

Som formell remissinstans lämnar Region Kalmar län synpunkter genom yttranden över kommunernas planer och program. Syftet är att den kommunala översiktsplaneringen ska få en tydlig strategisk funktion och en starkare koppling till nationella och regionala mål, planer och program.

Skicka planer digitalt

Kommunernas planer tas helst emot digitalt och skickas då till: region@regionkalmar.se

Ett samlat yttrande

Region Kalmar län ger ett samlat yttrande från olika delar av verksamheten, såsom Regionala utvecklingsförvaltningen och Kollektivtrafikmyndigheten. Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om yttranden gällande fysisk planering. Region Kalmar läns yttranden tar utgångspunkt i bland annat den regionala utvecklingsstrategin och tillhörande handlingsprogram, Trafikförsörjningsprogram och Regional transportinfrastrukturplan. Om kommunerna så önskar lämnar Region Kalmar län även synpunkter på detaljplaner av regional betydelse.