Vi söker nya vägar till hållbar regional utveckling

Bild på somrig blomma

Hållbar regional utveckling, vad är det och hur når vi dit? Nu pågår ett arbete där Region Kalmar län på olika sätt stärker och prövar nya vägar för ett hållbarare län.

Region Kalmar län har, precis som landets övriga regioner, ett nationellt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig. Mycket av arbetet samlas hos den regionala utvecklingsnämnden och den regionala utvecklingsförvaltningen. Vi provar nu nya vägar för att, tillsammans med många andra, stärka hållbarhetsperspektivet. Detta sker inom projektet "Hållbar regional utveckling i Kalmar län".

Några exempel:

Pilotområde för samverkan, med Högsby som pilotkommun: 

 • Inventering av olika insatser som redan görs och aktörer som redan finns.
 • "Kalmar län: Nutid och framtid" - Inventering av boende- och arbetssystem med fördjupning Högsby.
 • "Att tillsammans bygga framtidshopp" - Sociologisk studie om civilsamhällets drivkrafter.
 • Kickoff för arbetet med att ta fram en handlingsplan tillsammans med Högsby kommun, baserad på genomförda inventeringar och studier.

Kontaktperson: Christina Johansson

Digital omställning för hållbar regional utveckling: 

 • Landsbygdskontor. Pandemin har ändrat förutsättningarna för landsbygden, och det finns ett stort intresse för co-working. Sex kommuner har anmält intresse att vara med i arbetet "Att pilota landsbygdskontor".
 • Öppna data. Förstudien "Samverkan inom öppna data i Kalmar län" är slutförd och överlämnad till Regionalt ledningsforum, för ställningstagande kring fortsatta aktiviteter.
 • Digital coach. Under höst och vinter kommer 30 aktiviteter att genomföras för att främja digital delaktighet bland äldre, de som har funktionshinder, utlandsfödda och låginkomsttagare.

Kontaktpersoner: Emma Lee och Anna Karlsson

Finansiering: 

 • Kunskapsspridning till företag, handläggare och främjare. Koncept för Projektskola påbörjad.
 • Medverkan vid Kalmarsundsveckan i september 2021, på temat "Den lilla ortens möjligheter – hållbart samhällsbygge i hela länet." Se seminariet i efterhand här. 
 • Uppdatering webb, externt stödmaterial, projektguide m.m.
 • Hållbarhetsredskap/blankett för företagsstödet testas som pilot under hösten, motsvarande för projektstöden är också på gång.

Kontaktpersoner: Maria Stegefors och Johanna Larsson

Samsyn i det regionala ledarskapet: 

 • Agenda 2030-råd med representanter för kommuner, region och länsstyrelse. Nästa A2030-råd blir den 29 oktober 2021.
 • Agenda 2030 tydligare in i en aktualitetsförklarad RUS, bl a "hållbarhetsgranskning" av förslag till uppdaterade texter.

Kontaktperson: Martina Almqvist (länsstyrelsen)

Övergripande hållbarhetskunskap: 

 • Hållbarhetsutbildning av all personal på tre av RUFs basenheter.
 • Hållbara halvtimman, för all personal inom Region Kalmar län.
 • Enskilda anställda har gått olika utbildningar, t.ex. cirkulär omställning med regionfokus och civila samhället i samhället.

 

Projektet medfinansieras av Tillväxtverket och är en del i deras uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet. Läs mer på Tillväxtverkets hemsida.