Samhällsplanering och infrastruktur

Region Kalmar läns uppgift är att samordna de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer och arbeta för ett hållbart samhälle.

Vårt arbete går ut på att se till att vi i vårt län tar ett helhetsgrepp i planeringen av vårt framtida samhälle. Det handlar både om resvägar och transporter, men lika mycket om hur vi bygger hållbart och effektivt och gör regionen attraktiv att leva i. För att lyckas med det behöver vi både samarbeta inom länet och tillsammans med våra grannar inom olika projekt. Våra kontakter med riksdag, regering och centrala myndigheter utgör också en viktig del i vårt arbete.

I den regionala transportplanen för åren 2018-2029 framgår vad Kalmar län kommer att satsa på när det gäller vägar, järnvägar, cykelbanor och kollektivtrafik.

Remissinstans fysisk planering

 • Remissinstans fysisk planering

  Region Kalmar län är formell remissinstans för kommunernas översiktsplanering och planering av bostadsförsörjning. Region Kalmar län lämnar även yttranden över väg- och järnvägsplaner.

  Som formell remissinstans lämnar Region Kalmar län synpunkter genom yttranden över kommunernas planer och program. Syftet är att den kommunala översiktsplaneringen ska få en tydlig strategisk funktion och en starkare koppling till nationella och regionala mål, planer och program.

  Skicka planer digitalt

  Kommunernas planer tas helst emot digitalt och skickas då till: region@regionkalmar.se

  Ett samlat yttrande

  Region Kalmar län ger ett samlat yttrande från olika delar av verksamheten, såsom Regionala utvecklingsförvaltningen och Kollektivtrafikmyndigheten. Regionala utvecklingsnämnden fattar beslut om yttranden gällande fysisk planering. Region Kalmar läns yttranden tar utgångspunkt i bland annat den regionala utvecklingsstrategin och tillhörande handlingsprogram, Trafikförsörjningsprogram och Regional transportinfrastrukturplan. Om kommunerna så önskar lämnar Region Kalmar län även synpunkter på detaljplaner av regional betydelse.

Kontaktpersoner