Tre år till!

2019-11-20

Startskottet har gått för Livsmedelsutveckling Sydost 2.0!

Fortsatt fokus på företagsbesök, utvecklingsinsatser, lotsningar, nya produkter och samarbeten. Fördjupat fokus på spridning av omvärldstrender och kunskap, samt nya utvecklingsprojekt inom ägg, köttkvalitet och värmekrävande grödor. Så ser – i korthet – de kommande tre åren ut för Livsmedelsutveckling Sydost.

Projektet vänder sig till länets små och medelstora livsmedelsföretag och drivs av projektledare Thomas Isaksson, kommunikatör Kristina Bergman och ekonomiassistent/administratör Ebba Pettersson.

Det företagsnära arbetet fortsätter, och Thomas viger därför en dag i veckan åt fysiska företagsbesök. Kristina påbörjar spridning av kunskap, trender och forskning. Ebba är ny i gänget, och kommer successivt att ta över de administrativa uppgifterna i projektet.

Parallellt med uppstarten av det nya, kommer det föregående projektet att avslutas. Vikt läggs vid att berätta om projektets framgångsfaktorer, som vi hoppas kan inspirera och komma andra projekt till godo.

Arbetet bedrivs i samverkan mellan Region Kalmar län, LRF Sydost samt Ekonomihögskolan och Fakulteten för hälso- och livsvetenskaper vid Linnéuniversitetet. Även Länsstyrelsen blir en viktig samarbetspart.

Fakta: Livsmedelsutveckling Sydost 2.0 pågår från november 2019 till december 2022 med en budget om 12,6 miljoner kr. Hälften kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), resterande hälft från Region Kalmar läns 1:1-medel, LRF Sydost, Linnéuniversitetet, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter och Sparbanksstiftelsen Öland.

För mer information, kontakta Thomas Isaksson (0480-44 83 61) eller Kristina Bergman (0480-44 83 88).