Lyckad treårssatsning!

2020-02-19

Livsmedelsutveckling Sydost får bra betyg av länets matföretagare.

Den regionala utvecklingssatsningen får bra betyg av regionens företagare. Det beror framförallt på att projektledarna har lyssnat på företagens behov istället för att komma med färdiga lösningar, menar Daniel Hallencreutz som har gjort den externa utvärderingen.

Daniel Hallencreutz har följt Livsmedelsutveckling Sydost från starten 2017 till målet 2019. Han arbetar på ett externt företag, har lång erfarenhet från liknande projekt och har även bidragit med kunskap om hur projektet skulle organiseras för att bli framgångsrikt. Utvärderingen har följt Tillväxtverkets regler.

- Innan projektet drog igång gjordes nollmätningar. Resultaten av dessa jämfördes med mätningar som genomfördes efter att den första delen av projektet avslutades under 2019. Uppgifter har samlats in genom bland annat intervjuer och enkäter. Jag har också fungerat som en stödjande person i processen och bidragit med mina erfarenheter från andra regioner. Eftersom jag var med och tog fram ett av underlagen till livsmedelsstrategin för Kalmar län har jag också en del kunskaper om regionen, säger Daniel Hallencreutz, senior rådgivare på konsultföretaget WSP.

Är Livsmedelsutveckling Sydost ett lyckat projekt?

- Det får bra betyg av företagarna, det har uppfyllt sina mål och flera nya produkter har kommit fram. Jag tror att det finns flera orsaker till framgången, en av dessa är att det har varit två projektledare med olika kunskaper som har kompletterat varandra. En av dem har tidigare arbetat på livsmedelsföretag i regionen och är känd av företagarna, den andra har skött projektets kommunikation och administration på ett mycket bra sätt. Arbetet med redovisning och uppföljning av ekonomin har fungerat utmärkt, det är en viktig faktor för att nå framgång. De anställda i projektet har jobbat på bra.

En ytterligare fördel, enligt Daniel Hallencreutz, är att projektet har byggt nätverk med aktörer utanför regionen, till exempel Livsmedelsakademin i Skåne och Krinova som är en inkubator och science park i Kristianstad. Region Kalmar län är ett av Sveriges populäraste besöksmål, därför har man varit extra uppmärksam mot företag inom besöksnäring och matturism. Utvärderingen visar att företagare i den branschen är extra nöjda med projektet.

Finns det något som andra regionala livsmedelsprojekt kan lära sig av Livsmedelsutveckling Sydost?

- Det första rådet är att lyssna på företagarna istället för att komma med färdiga lösningar, det arbetssättet har man haft sedan starten i Kalmar. Det kräver förstås mer tid men är absolut nödvändigt för att kunna erbjuda företagen bra lösningar. Det andra är att vara två projektledare med olika kompetenser och nätverk. Aktiva nätverk är mycket viktiga och att även etablera nya kontakter med forskare och andra specialister i regionen.

Vad kan bli ännu bättre?

- Som i alla projekt hade man kunnat vara tydligare med sina mål i sin första ansökan. En annan sak är att det gick trögt i början. Men man får väl räkna med att det tar lite tid innan personer i nya roller känner sig trygga med arbetsuppgifterna. Från och med 2020 är projektets andra halvlek igång, det fortsätter med samma projektledare och ekonom. Nu när alla varma i kläderna kan man sätta igång genast. En av de uppgifter som väntar är att sprida forskning och göra den tillgänglig för företagare, de efterfrågar sådan kunskap, säger Daniel Hallencreutz.

Intervju och text: Anna K Sjögren

(För mer information, ta del av WSP:s slutrapport från den externa utvärderingen i högerkolumnen. För en sammanställning över projektets erfarenheter, resultat och arbetssätt, inklusive intervjuer med åtta deltagande företag, se spridningsrapport.)