Geografi och regional förankring

Kalmar län var en av de första regionerna i Sverige att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Strategin bygger på en bred analys samt på aktivt deltagande från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

Strategin ska bidra till ett växande värde, långsiktigt och hållbart

Vi vill inte begränsa arbetet till Kalmar län, utan ser hellre ett samarbete i de regioner och geografier som är relevanta. Däremot verkar Region Kalmar län och länsstyrelsen inom Kalmar läns gränser, vilket är anledningen till att strategin benämns som ett dokument för Kalmar län.

Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, med stöd av regionala utvecklingsmedel. Strategin antogs hösten 2015 av länsstyrelsen, regionförbundets styrelse och regionstyrelsen för LRF Sydost.

Strategins regionala betydelse

Livsmedelsbranschen består av en rad individer, företag, organisationer, myndigheter etc. som samverkar på olika nivåer och i olika geografier. Strategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential, och utgör därmed underlag för prioriteringar av regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel och dylikt. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.