Utgångspunkter för medfinansiering

För att kunna få medfinansiering från Region Kalmar län ska intresseanmälan ligga i linje med dessa utgångspunkter:

  • Matens hus bör ha två huvudsyften, nämligen att på plats öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län (i första hand ett regionalt intresse) samt en mer medveten och hållbar konsumtion (ett existentiellt villkor och en global utmaning).
  • Matens hus bör ha en fysisk dimension (plats/anläggning) och vara till nytta för hela länet.
  • Matens hus bör ha en inriktning som ligger i linje med förstudiens tankar om Science Center, lära nytt, lära om förr, inblick i framtiden med mer.
  • Matens hus bör i första hand vända sig till den enskilde länsbon eller besökaren. Specifika målgrupper skulle kunna vara barnfamiljer och skolelever inom och utom regionen. Ambitionsnivån kan variera, från ett besöksmål för den som redan finns i regionen till ett besöksmål som lockar till att besöka vår region.
  • Matens hus ska, för att kunna stöttas med offentliga medel, drivas av en offentlig aktör, stiftelse eller annan icke vinstdrivande huvudman. Region Kalmar län ser gärna en samverkan med privata aktörer.