Steg 3 - Genomförandeplan

Region Kalmar län avsätter ett maximalt belopp om totalt 500 000 kronor som fördelas mellan ett eller flera vinnande bidrag för att ta fram konkret genomförandeplan för Matens hus. Genomförandeplanen ska bl. a. innehålla en beskrivning av konceptet, geografi (mark- och områdesanalyser), samarbetsparter, affärsplan, budget, intressentanalys, riskanalys samt en tidplan med projektaktiviteter. Genomförandeplanen ska redovisas skriftligt och muntligt inom ett år från beviljat stöd. 50% av stödbeloppet betalas ut initialt och resterande 50% efter slutförd redovisning. Slutligt beslut om medlen för den reella satsningen fattas efter redovisning av genomförandeplanen.