Matens hus

Matens hus är ett koncept som vill öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län samt bidra till en mer medveten och hållbar konsumtion.

Initiativet är en del i arbetet med länets livsmedelsstrategi, där det övergripande målet är att fler människor ska välja livsmedel från Kalmar län och att branschen, långsiktigt och hållbart, ska öka sin konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga.

Uppdraget om ett Matens hus kommer ursprungligen från Regionplanen 2019-2021. Region Kalmar län ger ekonomiskt stöd till arbetet. Detta sker i flera steg. År 2020 genomfördes en förstudie "Förutsättningar för ett Matens Hus i Kalmar län" (se högerspalt). I juni 2021 beslutade Region Kalmar län att Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge får stöd för att ta fram en konkret genomförandeplan, baserad på idén "Mativation" (se högerspalt). 

Länk till pressmeddelande om Matens hus 2021-06-21.


Ansökningsprocess

 • Utgångspunkter för medfinansiering

  För att kunna få medfinansiering från Region Kalmar län ska intresseanmälan ligga i linje med dessa utgångspunkter:

  • Matens hus bör ha två huvudsyften, nämligen att på plats öka intresset och marknaden för mat från Kalmar län (i första hand ett regionalt intresse) samt en mer medveten och hållbar konsumtion (ett existentiellt villkor och en global utmaning).
  • Matens hus bör ha en fysisk dimension (plats/anläggning) och vara till nytta för hela länet.
  • Matens hus bör ha en inriktning som ligger i linje med förstudiens tankar om Science Center, lära nytt, lära om förr, inblick i framtiden med mer.
  • Matens hus bör i första hand vända sig till den enskilde länsbon eller besökaren. Specifika målgrupper skulle kunna vara barnfamiljer och skolelever inom och utom regionen. Ambitionsnivån kan variera, från ett besöksmål för den som redan finns i regionen till ett besöksmål som lockar till att besöka vår region.
  • Matens hus ska, för att kunna stöttas med offentliga medel, drivas av en offentlig aktör, stiftelse eller annan icke vinstdrivande huvudman. Region Kalmar län ser gärna en samverkan med privata aktörer.
 • Steg 1 - Intresseanmälan för att etablera Matens hus

  Intresseanmälan är stängd. 

 • Steg 2 - Skiss till genomförandeplan

  Efter intresseanmälan utses maximalt fem aktörer som vardera får 75 000 kronor för att ta fram varsin skiss till genomförandeplan. Besked om detta ges i januari 2021.

  Skissen till genomförandeplan bör ligga i linje med Region Kalmar läns utgångspunkter, se ovan. Eventuell annan inriktning måste motiveras tydligt. Skissen till genomförandeplan bör bland annat innehålla huvudman för framtagandet av genomförandeplanen, översiktlig målbild och konceptidé för Matens hus, arbetssätt och tidplan för att ta fram genomförandeplanen, tänkta samarbetsparter och en översiktlig kostnadsbudget för arbetet med att ta fram en genomförandeplan. Bifoga också en kort beskrivning av din organisation, samt CV på den eller de personer som kommer att ansvara för arbetet med genomförandeplanen.

  Skissen till genomförandeplan ska redovisas i form av ett PM, men var och en ska också vara beredd att göra en muntlig presentation på maximalt 15 minuter. Skissen ska redovisas senast 2021-04-30. Skisserna kommer att bedömas av en jury, som väljer ett eller flera vinnande bidrag till steg 3. Beslut beräknas fattas under juni månad 2021.

 • Steg 3 - Genomförandeplan

  Region Kalmar län avsätter ett maximalt belopp om totalt 500 000 kronor som fördelas mellan ett eller flera vinnande bidrag för att ta fram konkret genomförandeplan för Matens hus. Genomförandeplanen ska bl. a. innehålla en beskrivning av konceptet, geografi (mark- och områdesanalyser), samarbetsparter, affärsplan, budget, intressentanalys, riskanalys samt en tidplan med projektaktiviteter. Genomförandeplanen ska redovisas skriftligt och muntligt inom ett år från beviljat stöd. 50% av stödbeloppet betalas ut initialt och resterande 50% efter slutförd redovisning. Slutligt beslut om medlen för den reella satsningen fattas efter redovisning av genomförandeplanen.

 • Steg 4 - Genomförande

  Region Kalmar läns ambition är att därefter medfinansiera den reella satsningen med maximalt 7,5 MSEK totalt under tidsperioden 2022-2026, förutsatt en långsiktigt hållbar affärsplan och att annan finansiering finns till minst 50 %. Slutligt beslut om medlen för den reella satsningen fattas efter redovisning av genomförandeplanen.