Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län, men det behövs också utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Länets livsmedelsstrategi ska bidra till att detta blir möjligt, d.v.s. bidra till ett växande värde.

Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 och omfattar hela livsmedelsbranschen, d.v.s. all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord. Den innehåller mål, strategier, framgångsfaktorer samt prioriterade åtgärdsområden och har antagits av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Livsmedelsstrategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Den ger bland annat underlag för prioriteringar av offentliga projektmedel. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

År 2020 antogs ett uppdaterat handlingsprogram med 29 konkreta aktiviteter att genomföra under åren 2020-2022. De delas upp i fyra avsnitt:
1. Förnyelse, forskning och innovation
2. Kompetensförsörjning
3. Livsmedelsförsörjning i kristid
4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Längre ner på denna sida, under rubriken "Handlingsprogram 2020-2022, några exempel", kan du läsa mer om aktiviteterna.

Aktiviteterna i det uppdaterade handlingsprogrammet ersätter de prioriterade åtgärderna i den ursprungliga strategin. Den vision och de mål, strategier och framgångsfaktorer som antogs 2015 gäller fortfarande. 

Mer om Livsmedelsstrategin

 • Bakgrund – varför behövs en livsmedelsstrategi för Kalmar län?

  Livsmedelsrelaterade näringar är oerhört betydelsefulla för vårt län. Här finns goda natur- och klimatrelaterade förutsättningar, stora som små företag, stor utvecklingspotential och möjlighet till fler jobb och högre omsättning. Siffror från 2017 visar att hela livsmedelskedjan från jord till bord omsätter ca 22 miljarder kronor samt sysselsätter 9 000 personer (Bisnode).

  Länets utveckling inom livsmedel se senaste åren är unik. Med endast 2,4 procent av landets befolkning svarar vi för följande produktionsandelar på den svenska marknaden:

  • 95% av bönorna
  • 25% av kycklingen
  • 17 % av äggen
  • 12% av mjölken
  • 10% av nötköttet

  Även mat i förädlad form och mat med koppling till upplevelser får allt större betydelse. Kalmar län är landets fjärde största besöksregion sommartid (2015) och maten utgör viktiga ingredienser för besöksmål som Ölands skördefest och Astrid Lindgrens värld. Vårt förhållandevis stora utbud av White Guide-restauranger och -caféer visar ytterligare på matens värde som upplevelsefaktor.

 • Handlingsprogram 2020-2022, några exempel

  År 2020 antogs ett uppdaterat handlingsprogram för 2020-2022. Det innehåller 29 konkreta aktiviteter, uppdelade på fyra avsnitt. Nedan kan du läsa mer om några av dessa aktiviteter. Ibland koordineras dessa från Kalmar län, ibland är de resultatet av ett större samarbete.

  1. Förnyelse, forskning och innovation

  Aktivitet 1.1 Food Hackaton
  Aktivitet 1.6 Livsmedelsutveckling Sydost
  Aktivitet 1.7 Krinova Growth Process
  Aktivitet 1.9 Aktivt deltagande i Mistra Food Futures

  2. Kompetensförsörjning

  Aktivitet 2.3 Kompetensutveckling och rådgivning för lantbrukare och landsbygdsföretagare
  Aktivitet 2.5 Mer mat fler jobb

  3. Livsmedelsförsörjning i kristid

  4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

  Aktivitet 4.2 Exceptionell råvara som metod för ökad kvalitet och omsättning
  Aktivitet 4.4 Mer svenskt kött på restaurang
  Aktivitet 4.8 The Edible Country till Kalmar län
  Aktivitet 4.11 Matens hus

  Genomför gemensamt

  Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

  • En styrgrupp och en arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från de tre huvudmännen.
  • En referensgrupp, med representanter från offentliga aktörer, företag och politik.
  • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.
 • Detta har hänt 2016-2019

  Läs om arbetet under perioden 2016-2019 uppföljningen av strategins prioriterade åtgärder via länkarna nedan. 

  Livsmedelsstrategi för Kalmar - uppföljning 2016–2019

  Bilaga 4, uppföljning 2016-2019

 • Geografi och regional förankring

  Kalmar län var en av de första regionerna i Sverige att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Strategin bygger på en bred analys samt på aktivt deltagande från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

  Strategin ska bidra till ett växande värde, långsiktigt och hållbart

  Vi vill inte begränsa arbetet till Kalmar län, utan ser hellre ett samarbete i de regioner och geografier som är relevanta. Däremot verkar Region Kalmar län och länsstyrelsen inom Kalmar läns gränser, vilket är anledningen till att strategin benämns som ett dokument för Kalmar län.

  Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, med stöd av regionala utvecklingsmedel. Strategin antogs hösten 2015 av länsstyrelsen, regionförbundets styrelse och regionstyrelsen för LRF Sydost.

  Strategins regionala betydelse

  Livsmedelsbranschen består av en rad individer, företag, organisationer, myndigheter etc. som samverkar på olika nivåer och i olika geografier. Strategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential, och utgör därmed underlag för prioriteringar av regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel och dylikt. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

 • Ett gemensamt arbete

  Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

  • Styrgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från offentliga och privata aktörer, politiker, lantbruk och butiker. Se lista
  • Arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från vart och ett av de olika åtgärdsområdena. Se lista
  • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver.
 • Kontaktpersoner

  Carolina Gunnarsson
  Region Kalmar län
  Tel/mobil: 0480-44 83 82
  SMS: 070-3534855

  Rose-Marie Winqvist
  LRF Sydost
  010-184 44 96

  Mathias Larsson
  Länsstyrelsen Kalmar län
  010-223 83 22

Livsmedelsutveckling Sydost

Matens hus