Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna är viktiga för vår region, men det behövs utveckling och nytänkande för att växa vidare. Livsmedelsstrategin, som täcker åren 2016-2025, ska bidra till att detta blir möjligt.

Strategin innehåller 6 huvudåtgärder som ska genomföras för att planerna ska blir verklighet. En av dessa åtgärder utgörs av utvecklingsprojektet Livmedelsutveckling Sydost, som du kan läsa mer om nedan. 

Här hittar du också mer information om hela strategin och det arbete som pågår i länet. Följ oss också vi vår Facebookgrupp.

Vi kommer gärna ut på besök i din verksamhet. Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Mer om Livsmedelsstrategi

 • Bakgrund – varför behövs en livsmedelsstrategi för Kalmar län?

  Livsmedelsrelaterade näringar är oerhört betydelsefulla för vårt län. Här finns goda natur- och klimatrelaterade förutsättningar, stora som små företag, stor utvecklingspotential och möjlighet till fler jobb och högre omsättning. Siffror från 2014 visar att hela livsmedelskedjan från jord till bord omsätter 14,5 miljarder kronor samt sysselsätter 9 000 personer.

  Länets utveckling inom livsmedel se senaste åren är unik. Med endast 2,4 procent av landets befolkning svarar vi för följande produktionsandelar på den svenska marknaden:

  • 95% av bönorna
  • 25% av kycklingen
  • 12% av mjölken
  • 10% av äggen och nötköttet

  Även mat i förädlad form och mat med koppling till upplevelser får allt större betydelse. Kalmar län är landets fjärde största besöksregion sommartid (2015) och maten utgör viktiga ingredienser för besöksmål som Ölands skördefest och Astrid Lindgrens värld. Vårt förhållandevis stora utbud av White Guide-restauranger och -caféer visar ytterligare på matens värde som upplevelsefaktor.

  De gröna näringarnas potential

  Företag inom gröna näringar är företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurser. I Kalmar län omsätter de gröna näringarna miljardbelopp varje år. Här finns en stark utveckling och stora framtidsmöjligheter.

  Under 2013-2014 tog regionförbundet, Länsstyrelsen i Kalmar län och LRF Sydost fram en framtidsstudie som berör de gröna näringarnas utmaningar och möjligheter för vår region.

  Framtidsstudien fungerar som bakgrund till strategin och pekar ut strategiskt viktiga områden i ett tjugoårsperspektiv. Den utgör även underlag för en diskussion om hur man kan stärka konkurrenskraften hos företag inom jordbruk, skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk i Kalmar län. Studien består av fyra delrapporter som ger förslag till hur vi stärker och växlar upp denna utveckling på bästa sätt.

 • Detta har hänt - 2016-2019

  Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015. Den omfattar hela livsmedelsbranschen, det vill säga all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord.

  Livsmedelsstrategin innehåller mål, strategier och framgångsfaktorer samt sex prioriterade åtgärdsområden.

  Arbetet har pågått en tid och det har hunnit hända mycket såväl i omvärlden som i vårt län. Det är därför dags att uppdatera själva handlingsprogrammet, för att prioritera vilka aktiviteter som nu bör genomföras gemensamt. Här redovisas vad som hänt åren 2016 – 2019. Detta som ett första steg i arbetet med ett nytt handlingsprogram.

  Kom gärna med förslag till viktiga aktiviteter som vi behöver genomföra tillsammans under de närmaste åren. Skicka dina förslag till Carolina Gunnarsson Johnsson.

  Livsmedelsstrategi för Kalmar - uppföljning 2016–2019

  Bilaga 4, uppföljning 2016-2019

 • Geografi och regional förankring

  Kalmar län var en av de första regionerna i Sverige att ta fram en regional livsmedelsstrategi. Strategin bygger på en bred analys samt på aktivt deltagande från företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner.

  Projektgruppen har deltagit i cirka 60 möten och personligen mött nästan 900 personer (44 % kvinnor och 56 % män). Utkastet till livsmedelsstrategin har diskuterats vid två rådslag. Vi har också gjort studieresor såväl lokalt som internationellt samt samlat in synpunkter och kunskap via fördjupade underlag, workshops, enkäter med mera. Vidare omfattar den all typ av mat från Kalmar län – från skog, åker, äng, trädgård, sjö och hav till köksbord, matsal och restaurang. Tidshorisonten som den verkar inom är fem till tio år.

  Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av Stefan Carlsson (f.d. Länsstyrelsen), Ulrica Messing (Astrid Lindgrens Värld), Claes-Göran Nilsson (Kalmar Lantmän), Helena Nilsson (Regionförbundet), Per Petersson (Ölands Skördefest), Johan Schnürer (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) och Kicki Svensson (LRF Sydost). Arbetsgruppen har bestått av Karin Bergman (Länsstyrelsen), Carolina Gunnarsson (Regionförbundet, samordnare), Mattias Nylander (Regionförbundet) och Rose-Marie Winqvist (LRF Sydost). Två referensgrupper har också bidragit med värdefull kunskap. Idag arbetar en styrgrupp och en arbetsgrupp med delvis annan sammansättning vidare med strategin.

  Strategin ska bidra till ett växande värde, långsiktigt och hållbart

  Vi vill inte begränsa arbetet till Kalmar län, utan ser hellre ett samarbete i de regioner och geografier som är relevanta. Däremot verkar Region Kalmar län och länsstyrelsen inom Kalmar läns gränser, vilket är anledningen till att strategin benämns som ett dokument för Kalmar län.

  Arbetet har finansierats av LRF Sydost, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län, med stöd av regionala utvecklingsmedel. Strategin antogs hösten 2015 av länsstyrelsen, regionförbundets styrelse och regionstyrelsen för LRF Sydost.

  Strategins regionala betydelse

  Livsmedelsbranschen består av en rad individer, företag, organisationer, myndigheter etc. som samverkar på olika nivåer och i olika geografier. Strategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential, och utgör därmed underlag för prioriteringar av regionala utvecklingsmedel, strukturfondsmedel och dylikt. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

 • Strategins 6 åtgärder – från strategi till verklighet

  Målet med livsmedelsstrategin är att skapa ökad konkurrenskraft, produktivitet och innovationsförmåga i regionens livsmedelsbransch, på ett långsiktigt och hållbart sätt.

  Detta säkerställer vi bland annat genom arbetets breda förankring hos företag och organisationer, men också genom att verka för ett samarbete mellan näringsliv, offentliga organisationer och akademi.

  Följande sex åtgärder ska tillsammans se till att målet nås. Olika aktörer bär huvudansvaret för de olika åtgärderna. Klicka på respektive åtgärd för att läsa mer.

  • 1. Kompetensråd mat och Mat-college

   Region Kalmar län (regionförbundet) har samlat företrädare från branschen och utbildningsarrangörer för att diskutera en gemensam väg framåt. En av idéerna är att skapa ett mat-college, med mål att lyfta kvalitet och status på livsmedelsrelaterade utbildningar inom såväl gymnasieskola som Komvux och YH.

   Arbetet bedrevs i projektform under drygt 1 år.

   Relaterad information

   Jämställdhetsanalys inom livsmedel och kompetens, rapport

   Arbetsmarknadsutbildning kock, kallkök och servering

   Externa länkar

   Mathantverksutbildning i Ås, Jämtland

  • 2. Stöd och rådgivning till livsmedelsföretag

   Du kan till exempel få stöd till och hjälp med investeringar, livsmedelscertifieringar, marknadsföring och innovation, men också tillgång till mentor, skuggstyrelse eller kompetensutveckling. Här vill vi särskilt lyfta:

   Länsstyrelsens landsbygdsprogram

   • Investeringsstöd inom jordbruk och trädgård
   • Förädlingsstöd för kort livsmedelskedja och lokala marknader
   • Kompetensinsatser inom Greppa näringen
   • Jordbruks- och affärsutveckling
   • Primärproduktion (Jordbruksverket)

   Region Kalmar läns företagsstöd

   Livsmedelsföretag kan söka företagsstöd och konsultcheckar för marknadsföring, forskning och utveckling, företagsutveckling, undersöka nya marknader samt – vilket kan vara extra intressant för livsmedelsföretag – stöd till samverkansprojekt med andra företag.

   Samverkan för innovation via Innovativ Tillväxt i Kalmar län (ITKL)

   Almi projektleder en samordning av länets företagsfrämjande aktörer, med det övergripande målet att fler innovationer ska vara kommersiellt hållbara.

   Hör av dig om du vill veta mer om de olika möjligheterna. Vi kan även arrangera informationsträffar i grupp.

   Ansvar och kontakt

   Landsbygdsprogrammet: Agneta Gustafsson, Länsstyrelsen i Kalmar län
   Företagsstöd: Bruno Karlström, Region Kalmar län
   ITKL: Hans Silveborg, Almi Företagspartner Kalmar län AB

   Relaterad information/externa länkar

   Länsstyrelsens landsbygdsprogram

   Region Kalmar län - Projekt och företagsstöd

   ALMI

  • 3. Livsmedelsutveckling Sydost

   Ett flertal regionala aktörer har gått samman för att jobba med utveckling av länets livsmedelsbransch.

   Läs mer på Livsmedelsutveckling Sydosts webbsidor.

  • 4. Nationell mötesplats

   Hittills har konferensen arrangerats vid tre tillfällen; 2015, 2016 och 2017.

   Konferensen vänder sig till såväl näringsliv som offentlig sektor och sätter livsmedelssektorns framtidsfrågor i fokus. Här diskuteras bland annat hur Sverige kan bli ledande inom mat och upplevelser genom att kombinera ett ökat ansvar för lokal och global matproduktion med miljö och upplevelser. Mötesplatsen bidrar även till regional stolthet, sätter sydöstra Sverige på kartan som livsmedelsregion och stärker Ölands Skördefest.

   Konferensen har hittills arrangeras av LRF Sydost, länsstyrelsen, regionförbundet och Ölands Skördefest.

   Kontakt

   Carin Svensson
   LRF Sydost

  • 5. Östra Smålands och Ölands smaker

   En regions unika historia, kultur och tradition har under långa tider präglat maten vi äter, och skillnader i odlingsmetoder samt geografiska och klimatmässiga förutsättningar har gett oss olika förutsättningar regionalt. Genom att lyfta fram östra Småland och Ölands specifika smaker kan vi utveckla länets matidentiteter, vilket ger extra mervärde till maten vi lagar och upplevelsen kring den.

   Vårt län har goda förutsättningar för en rad lokala matidentiteter, där produkter som ost eller bönor kan utgöra grunden. En viktig förutsättning är att lokala aktörer vill vara drivande i en satsning på unika kulinariska upplevelser. Offentlig sektor bidrar gärna med stöd i en sådan process.

   Terroiratlas

   Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram en s.k. terroiratlas för östra Småland och Öland för att fånga upp våra alldeles egna smaker. Atlasen kommer i första hand att fungera som verktyg och inspiration för alla som jobbar med mat, livsmedelsförädling och upplevelser, och som vill få mer kunskap om matens historiska bakgrund och geografiska förutsättningar. På så sätt kan nya produkter efter gamla förlagor tas fram, samtidigt som matupplevelsen görs starkare med hjälp av storytelling (historieberättande).

   Atlasen utgör en grund för ett fortsatt arbete med vår regionala matidentitet, och kommer att möjliggöra ett flertal spännande användningsområden framöver. Länsstyrelsen, som ansvarar för framtagande och fortsatt arbete, kommer att erbjuda en rad aktiviteter som kan hjälpa intresserade livsmedelsföretag att omvandla atlasen till konkret nytta i den egna verksamheten. Man vill även bryta ner atlasen på mer lokal nivå, för att skapa ett material som är bättre anpassat för t.ex. företag på Öland eller i norra länets skärgårdsområden.

   * Terroir är ett franskt uttryck som kommer från ordet terre, som betyder "land". Det sammanfattar hur geografi, geologi och klimat, interagerar med exempelvis framställning av matvaror. Begreppet inkluderar även traditioner och kultur. Terroiratlasen ger också historisk överblick över regionens karaktäristiska brukningsmetoder, husdjur, grödor, produkter och mattraditioner.

  • 6. Ett gemensamt arbete

   Dessutom behöver aktörer från hela kedjan mötas kring konkreta frågor med lokal förankring.

   Region Kalmar län samordnar följande grupper och aktiviteter för att säkerställa att strategins mål nås gemensamt:

   • Styrgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från offentliga och privata aktörer, politiker, lantbruk och butiker. Se lista
   • Arbetsgrupp för livsmedelsstrategin, med representanter från vart och ett av de olika åtgärdsområdena. Se lista
   • Ett årligt rådslag som diskuterar vad som har hänt och vad som bör hända framöver. 
 • Kontaktpersoner

  Carolina Gunnarsson
  Region Kalmar län
  Tel/mobil: 0480-44 83 82
  SMS: 070-3534855

  Rose-Marie Winqvist
  LRF Sydost
  010-184 44 96

  Mathias Larsson
  Länsstyrelsen i Kalmar län
  010-223 83 22

Livsmedelsutveckling Sydost

Matens hus