Växande värde – en livsmedelsstrategi för Kalmar län

Strategin går ut på att göra Kalmar län till en välkänd livsmedelsregion av högsta klass.

De gröna näringarna och livsmedelskedjan "från jord till bord" är viktiga för Kalmar län, men det behövs också utveckling och nytänkande för att kunna växa vidare. Länets livsmedelsstrategi ska bidra till att detta blir möjligt, d.v.s. bidra till ett växande värde.

Kalmar läns livsmedelsstrategi antogs hösten 2015 och omfattar hela livsmedelsbranschen, d.v.s. all mat från Kalmar län och hela kedjan från jord till bord. Den innehåller mål, strategier, framgångsfaktorer samt prioriterade åtgärdsområden och har antagits av LRF Sydost, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Livsmedelsstrategin anger en gemensam färdriktning för hur vi i Kalmar län ska ta tillvara branschens utvecklings- och tillväxtpotential. Den ger bland annat underlag för prioriteringar av offentliga projektmedel. Strategin kan också fungera som en regional länk mellan enskilda aktörer och den nationella nivån.

År 2020 antogs ett uppdaterat handlingsprogram med 29 konkreta aktiviteter att genomföra under åren 2020-2022. De delas upp i fyra avsnitt:
1. Förnyelse, forskning och innovation
2. Kompetensförsörjning
3. Livsmedelsförsörjning i kristid
4. Regional matidentitet och måltidsupplevelser

Längre ner på denna sida, under rubriken "Handlingsprogram 2020-2022, några exempel", kan du läsa mer om aktiviteterna.

Aktiviteterna i det uppdaterade handlingsprogrammet ersätter de prioriterade åtgärderna i den ursprungliga strategin. Den vision och de mål, strategier och framgångsfaktorer som antogs 2015 gäller fortfarande. 

Mer om Livsmedelsstrategin

Livsmedelsutveckling Sydost

Matens hus