Regionalt serviceprogram för Kalmar län

På uppdrag av regeringen har alla län/regioner tagit fram regionala serviceprogram som ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden.

Programmets innehåll ska leda till att

  • befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
  • nya typer av mötesplatser växer fram
  • samordning främjas mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
  • kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling främjas.

En viktig del av det regionala serviceprogrammet är erfarenheterna från projektet "Service skapar tillväxt" och de kommundialoger som genomfördes 2014. Projektet sammanfattas också i Tillväxtverkets skrift "Engagemang och vilja".

Relaterad information