Landsbygdsutveckling

Region Kalmar län jobbar med utvecklingsfrågor för landsbygden och kan ofta stötta processer och vara en regional möjliggörare.

I Kalmar län utgör det regionala serviceprogrammet ett handlingsprogram för landsbygdsutveckling med fokus på servicefrågor. Det regionala serviceprogrammet har tre funktioner:

 1. Att generellt beskriva förhållandena på landsbygderna i Kalmar län och utgöra en grund för arbetet med regional utveckling som rör landsbygderna i länet.
 2. Att utgöra ett handlingsprogram där de övergripande strategier som rör landsbygdsutveckling i Rus konkretiseras i form av prioriterade områden och konkreta insatser inom området Hållbar samhällsutveckling och med fokus på servicefrågor.
 3. Att mer i detalj beskriva förhållandena vad det gäller service i Kalmar län samt fungera som ett underlag för de prioriteringar som görs inom stödet till kommersiell service i länet.

Projektet "Flernivåsamverkan för stärkt regional service" knyter an till serviceprogrammet och syftar till att stärka landsbygden i hela Kalmar län genom en ökad samverkan på flera nivåer. Inom projektet ska även nya samverkanslösningar testas.

Områden

 • Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

  Under 2017-2019 driver Region Kalmar län projektet Flernivåsamverkan för stärkt regional service.

  Inom projektet byggs ett regionalt nätverk av landsbygdsutvecklare upp i Kalmar län för att driva gemensamma frågor, utbyta erfarenheter, sprida goda exempel och hitta samarbetsprojekt. Genom nätverket stärks det regionala perspektivet i servicefrågorna.

  Inom projektet ska även nya metoder för att stärka den regionala servicen testas. Detta arbete utförs i samverkan med lokala utvecklingsgrupper på landsbygden runt om i länet. En viktig samarbetspartner i detta är organisationen Hela Sverige, som har lokal förankring över hela länet.

  Projektet finansieras med stöd från landsbygdsprogrammet och medfinansieras av Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

 • Regionalt serviceprogram för Kalmar län

  På uppdrag av regeringen har alla län/regioner tagit fram regionala serviceprogram som ska främja tillgången till kommersiell och offentlig service på landsbygden.

  Programmets innehåll ska leda till att

  • befintliga och nya satsningar på samverkanslösningar uppmuntras och initieras
  • nya typer av mötesplatser växer fram
  • samordning främjas mellan aktörer och insatser för att öka tillgängligheten till service gles- och landsbygder för kvinnor, män och företag
  • kopplingar mellan tillgänglighet till service och näringslivets utveckling främjas.

  En viktig del av det regionala serviceprogrammet är erfarenheterna från projektet "Service skapar tillväxt" och de kommundialoger som genomfördes 2014. Projektet sammanfattas också i Tillväxtverkets skrift "Engagemang och vilja".

  Relaterad information

Kontakt