Växande besöksnäring Post Corona

Besöksnäringen i Kalmar län är en av de tunga näringarna i länet och ingår som en del i Region Kalmar läns smarta specialisering. Fram till och med 2019 hade branschen en god tillväxt men behöver nu hjälp i omställning och till en hållbar återhämtning efter Coronapandemin.

Projektet startar den 1 september 2021 och pågår till den sista juni 2023 och medfinansieras av Europeiska regionalfonden. Projektet kommer att bidra till en omställning inom besöksnäring i Kalmar län genom att:

• Arbeta med att genomföra tematiska träffar, workshops och seminarier.
• Ta fram analyser och underlag.
• Genomföra affärs- och produktutvecklingsinsatser hos länets besöksnäringsföretag.
• Arbeta med FOU-insatser.
• Samt utvidga det internationella samarbetet.

Totalt beräknas 80 företag besöksnäringsföretag i Kalmar län ha påbörjat sin återhämtningsresa med hjälp av aktiviteter i projektet.

Efter projektets slut kommer de företag som önskat hjälp med en hållbar omställning, ha fått förbättrade förutsättningar gällande utveckling och tillväxt samt vara bättre rustade efter Coronapandemin. Företagen kommer genom projektets insatser ha fått ökad kunskap om effektivare användning och påverkan vid exploatering av naturresurser och hur digitalisering ökar produktiviteten vilket skapar förutsättningar för ökade investeringar i både anläggningar, marknadsföring och personal. Antalet besökare kommer att öka då kvalitativa reseanledningar och hållbara natur- och kulturprodukter har tagits fram. Under projektets gång ska projektledningen medvetet ha arbetat mot en ökad jämställdhet i alla aktiviteter.

Projektledare: Karin Ekebjär karin.ekebjar@regionkalmar.se 0480-44 83 74
Utvecklare besöksnäringen: Oskar Lind oskar.lind@regionkalmar.se 0480 - 44 83 48
Internationell marknadsföring: Emma Dahlgren emma.dahlgren@regionkalmar.se 0480- 44 83 98