Näringsliv

Vår uppgift är att fånga upp idéer som kan utveckla näringslivet i länet och underlätta företagens vardag. Vårt arbete pågår inom flera olika områden.

Vi samverkar med andra aktörer, främst inom länet, men även med våra grannlän och nationellt. Via vårt företagsstöd ger vi stöd till regionala utvecklingsprojekt och till mindre och medelstora företag som bedriver verksamhet i Kalmar län. Vi medverkar också i olika internationella satsningar, bland annat i Kina och via representation i Bryssel.

För att effektivisera innovationsarbetet i Kalmar län har vi och våra samarbetspartners tagit fram en innovationsagenda. I den förklarar vi hur vi vill utveckla länets innovationsfrämjande arbete.

Områden

 • Besöksnäring
 • Cirkulär ekonomi
 • Företagsstöd
 • Landsbygdsutveckling
 • Livsmedelsstrategi
 • Projektfinansiering
 • Smart specialisering

  Smart specialisering är ett platsbaserat arbetssätt för att kraftsamla för förnyelse och tillväxt inom de områden där en region har störst potential. I det korta perspektivet ska metoden bidra till bättre innovationsförutsättningar och utvecklingsinsatser inom ett begränsat antal styrkeområden. I ett längre perspektiv ska den utifrån Agenda 2030 och den regionala utvecklingsstrategin bidra till ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling ur regionala tillgångar.

  Arbetet med smart specialisering är ett arbete i tre steg:

  1. Områdesval. I första steget sker val av ett eller flera kunskapsområden utifrån analys av regionala tillgångar och framtida möjligheter i form av kompetens, näringslivets styrkor,forskning etcetera. Förutom existerande styrkor vägs områdenas möjlighet att bidra till lösta samhällsutmaningar in, lokala såväl som globala.
  2. Utvecklingsplaner. I andra steget sker analys av framtida regionala utvecklingsmöjligheter i respektive kunskapsområde och inom vilka utvecklingsområden insatser behövs för att ge önskad utveckling.
  3. Handlingsplaner. I tredje steget omsätts utvecklingsplanerna i konkreta aktiviteter. Här sker mobilisering av offentliga och privata resurser som kan användas för att prioritera, finansiera och för att genomföra uppsättningar av insatser och projekt.

  Arbetet med smart specialisering sker i en process med kontinuerlig dialog, uppföljning, utvärdering och förändring.

  Strategi för smart specialisering 2021-2027

  Analys av styrkeområden