Klimatkommission Kalmar län

Kalmar läns klimatkommission samordnar arbetet inom Klimatsamverkan Kalmar län. Uppdraget är att öka takten för att nå länets energi- och klimatmål, anpassa samhället till ett förändrat klimat och hitta nya metoder och lösningar för att nå målen

Klimatkommissionen arbetar på uppdrag av länsstyrelse och region och ska

  • Vara ett forum för information, erfarenhetsutbyte, ökad kunskap
  • Synliggöra pågående arbete
  • Föreslå åtgärder, aktiviteter och prioriteringar
  • Följa upp och utvärdera
  • Bidra till ökat samarbete med andra regioner

Medlemmar, länsgrupper och sekretariat

Ilko Corkovic, Region Kalmar län, ordförande
Peter Sandwall, Länsstyrelsen i Kalmar län, vice ordförande
Åke Bergh, Region Kalmar län
Gunlög Fur, Linnéuniversitetet
Patrick Hernäng, Sodra Cell
Anna Karlsson, Kalmar Energi
Gun Lindberg, Västerviks kommun
Jane Wågsäter, Länsförsäkringar Kalmar län
Adjungerad: Christel Liljegren, Energikontor Sydost

Klimatsamverkan Kalmar län har också två länsgrupper med tjänstepersoner från Energikontor Sydost, länets tolv kommuner, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län. Den ena gruppen samarbetar kring frågor om minskad klimatpåverkan, den andra kring frågor om klimatanpassning. I den senare ingår också representanter från Trafikverket och Skogsstyrelsen.

Sekretariatsfunktionen delas mellan Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Externa länkar

Energikontor Sydost
Kalmar Energi
Länsförsäkringar Kalmar län
Linnéuniversitetet
Länsstyrelsen i Kalmar län
Södra Cell
Västerviks kommun

Kontakt

Kontaktpersoner