Strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar län

I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, men också med hänsyn till regional nytta och livscykelperspektivet. Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.

Våra strategier är att:

 • Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror.
 • Cirkulera resurser, genom att se avfall som en tillgång.
 • Konvertera från fossil energi till förnybar sådan.
 • Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle.
 • Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.

Vi ska

 • i allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv – kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete
 • profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt
 • samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya samarbeten såväl inom som utom landet
 • tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar
 • underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt
 • vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen