En fossilbränslefri region

Arbetet för att minska klimatutsläppen är en global fråga av största vikt.

Kalmar län har sedan år 2006 som mål att länet år 2030 ska vara en fossilbränslefri region och frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Det regionala arbetet samlas i ett handlingsprogram för en fossilbränslefri region, under begreppet nooil.

Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region redovisar gemensamma strategier, delmål och prioriterade aktiviteter. Utgångspunkten är att arbetet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling.

Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål med hållbar tillväxt.

Strategier för att nå målet

 • Strategier för ett fossilbränslefritt Kalmar län

  I Kalmar län ska vi tillämpa en helhetssyn på klimat- och energifrågorna. Det innebär att vi ska utgå från Agenda 2030 och genomföra val och åtgärder med hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, men också med hänsyn till regional nytta och livscykelperspektivet. Genom att vara medvetna energianvändare och bygga vårt agerande på kunskap och erfarenheter kan vi använda rätt energi till rätt saker.

  Våra strategier är att:

  • Minimera och effektivisera användningen av energi och råvaror.
  • Cirkulera resurser, genom att se avfall som en tillgång.
  • Konvertera från fossil energi till förnybar sådan.
  • Producera förnybar energi, men också tjänster och produkter som underlättar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle.
  • Kompensera de klimatutsläpp vi inte kan undvika.

  Strategierna hjälper oss att nå uppsatta mål. Det finns också andra delar som är viktiga för att lyckas och som handlar om hur vi arbetar tillsammans.

  Vi ska:

  • I allt arbete inkludera länets regionala utvecklingsstrategis tre horisontella perspektiv – kompetensförsörjning, digital omställning och internationellt samarbete
  • Profilera regionen som en föregångare när det gäller klimatfrågor och hållbar tillväxt och aktivt nyttja möjligheten till pilot- och demonstrationsprojekt
  • Samarbeta över administrativa och geografiska gränser och aktivt söka ny kunskap och nya samarbeten såväl inom som utom landet
  • Tänka nytt, ifrågasätta gamla mönster och prova nya lösningar
  • Underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt
  • Vara aktiva i påverkansarbete när det gäller frågor som är strategiska för regionen
 • Våra mål

  Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region omfattar fem huvudmål samt ett antal delmål. Huvudmålen är:

  Mål 1 - Fossilbränslefri energiproduktion

  År 2030 är Kalmar läns produktion av förnybar energi minst lika stor som länets totala energianvändning. Länets aktörer bidrar genom att köpa och/eller producera förnyelsebar energi.

  Mål 2 - Fossilbränslefri energianvändning

  Andelen använd förnybar energi ska öka kontinuerligt.
  År 2025 använder offentlig sektor endast sådan energi, köpt eller egenproducerad.
  År 2030 är all energianvändning i Kalmar län fossilbränslefri.

  Mål 3 - Effektiv energianvändning

  Energieffektiviteten ska öka kontinuerligt.
  År 2020 är Kalmar läns energianvändning 20 % effektivare än år 2005, mätt som tillförd energi i relation till BRP. År 2030 är motsvarande siffra 50 %.

  Mål 4 - Växande näringsliv för hållbar utveckling

  År 2025 är Kalmar läns utsläpp av fossil koldioxid per bruttoregionprodukt 50 % lägre än 2005.
  Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

  Mål 5 - Kunskap, medvetenhet och en hållbar konsumtion

  Vi ska underlätta för företag, organisationer och enskilda att öka sin kunskap och medvetenhet och att kunna agera på ett klimatriktigt sätt, bekämpa klimatförändringar och bidra till en hållbar utveckling.

 • Prioriterade aktiviteter 2019-2022, några exempel

  Fossilbränslefri energiproduktion

  • Ökad produktion av biometanol
  • Förvätskning till flytande biogas
  • Utökad produktion av biogas
  • Utökad produktion av övriga förnybara drivmedel

  Produktion av förnybar el

  • Aktuella vindbruksplaner i alla kommuner
   - Fånga vinden i sydost
  • Havsbaserad vindkraft
  • Länsprojekt solceller

  Fossilbränslefri energianvändning

  Transportutmaning Kalmar län

  Effektiv energianvändning

  • Cykling
   - På egna ben
  • Regionala strukturbilder
  • Starka stråk för buss
  • Energieffektivisering i fastigheter och företag
   - Goda hus
  • Incitament för energieffektivisering
  • Handlingsplaner för offentliga bostäder och lokaler

  Växande näringsliv för hållbar utveckling

  Kunskap, medvetenhet och hållbar konsumtion

  • Utbildning och lärande
   - Globala Sverige
  • Upphandling och ökat samnyttjande
  • Koldioxidbudget för länets kommuner

  Klimatutmärkelsen Solrosen

  Klimatkommissionen i Kalmar län vill uppmuntra och öka takten i länets klimatarbete. Kommissionen delar därför ut ett "uppmuntringspris" till företag, organisationer, personer eller föreningar som på olika sätt bidrar till ett klimatsmartare Kalmar län.

  Genom klimatutmärkelsen, som består av diplom och en blomma, vill länets klimatkommission lyfta fram goda exempel på hur man kan arbeta i stort och smått med klimatfrågan. Detta som en del i arbetet med att länet ska vara fossilbränslefritt 2030.

  2021 års solrospris gick till Scania Oskarshamn samt Lindbytvätten.

Förklaringar

 • Termer och begrepp

  Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv.

  Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras.

  Då vi använder begreppet "fossilbränslefri region" menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län. Detta innebär att vi fortfarande kan använda ett antal kWh fossil energi någonstans i länet, om vi samtidigt producerar ett överskott av förnybar energi någon annanstans i energisystemet.

Kontakt