Miljö och regional utveckling

Kalmar län har satt upp 110 miljömål. Arbetet för att förverkliga målen bedrivs på många olika nivåer och av många olika aktörer.

Det är Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som har ansvaret för samordningen av det regionala miljömålsarbetet.

Den regionala utvecklingsstrategin – Klimat att växa i – har tagits fram av Region Kalmar län tillsammans med länets aktörer och utgör en gemensam färdplan för Kalmar län mot år 2030. Miljöfrågorna är en viktig del i arbetet.

Utgångspunkter är att arbetet, oavsett miljöområde, ska leda till en minskad negativ miljöpåverkan, en effektiv resursanvändning samt ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Offentlig sektor ska gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa miljömål med hållbar tillväxt.

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller i sin tur ett stort antal strategier. Dessa sju är de mest relevanta ur miljösynpunkt:

  • Arbeta aktivt för vatten av bra kvalitet och god tillgång
  • Arbeta för en giftfri vardag som ger en hälsosam uppväxt och god hälsa
  • Minska klimatpåverkan och anpassa samhället till ett förändrat klimat
  • Nyttja våra naturresurser effektivt och hållbart
  • Tillgängliggöra, utveckla och ta tillvara våra unika natur- och kulturmiljöer
  • Utveckla den cirkulera ekonomin och delningsekonomin 
  • Öka samverkan i den fysiska samhällsplaneringen

Kontakt