Skola och kultur

Barn och unga är en prioriterad grupp i det regionala
utvecklingsarbetet.

Genom det regionala kultur i skolan-projektet, Skola & kultur, har barn och unga kommit till tals och medverkat i utformningen av den regionala kulturstrategin "Relevant". Eleverna bekräftar att kultur i skolan kan skapa ökade möjligheter att uttrycka åsikter, att kulturen bidrar till förståelse för sammanhang och omvärld och att kulturen ökar relevansen för lärandet.

Utgångspunkten för Relevant är att kultur ska finnas både som eget område och som lärprocess under hela skolgången och vara oberoende av lärare eller rektors eget kulturintresse. Målet för kultur i skolan är ökad måluppfyllelse av läroplanens mål. Utifrån Relevant har alla 12 kommuner en plan för samverkan, beslutad eller i process, mellan skola och kultur. Länets skolor samarbetar med kulturorganisationerna och kulturkonsulenterna vid utformning av gemensamma projekt och vid ansökningar om medel från nationella "Skapande skola".

Ett samlat kulturutbud för barn, ungdomar och skola i Kalmar län finns inom nätverket KulturBUS. I nätverket ingår länets kulturverksamheter och konsulenter i Kalmar län. De erbjuder ett professionellt utbud för barn och ungdom.

För- och grundskolor, gymnasieskolor, annan pedagogisk verksamhet, fritidshem och fritidsgårdar i Kalmar län ges möjlighet att under läsåret åka till och från länets kulturverksamheter.

Kulturresor med KLT