Näring och kultur

Olika typer av utbildningar inom kulturområdet inspirerar
och ökar på sikt tillväxten av företag.

Det ställer krav på stödstrukturer från samhället motsvarande dem som finns för traditionella näringar, inkubatorsverksamhet och nätverk. De traditionella näringarna har etablerade stödformer som inte alltid är användbara för nya verksamheter. Det ställer krav på förnyelse även inom stödsystemen. Konst- och kulturorganisationerna är till hjälp med kunskaper och nätverk inom yrket till konstnärligt verksamma.

Region Kalmar län erbjuder tillsammans med Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Halland en utbildning för kommunala tjänstemän om kulturella och kreativa näringar.

Genom de regionala överenskommelserna med Region Kalmar län ska kulturorganisationerna samarbeta med och stödja yrkesverksamma inom kulturområdena med fortbildning och utvecklingsinsatser. De ska även kunna förmedla uppdrag inom respektive konstområde.

Regeringen tog i mars 2012 beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna i Kalmar respektive Kronobergs län gällande Glasriket, där även regionförbunden i de båda länen erbjöds att delta.

Glasrikeuppdraget

Länsstyrelsen är statlig samordnande myndighet för tillämpningen av Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kontrollerar att Kulturmiljölagen följs, har tillsynsansvar över kulturminnesvården, ger tillstånd, råd och information. Länsstyrelsen kan bevilja bidrag till vård av särskilt värdefulla fornlämningar, byggnader och kulturlandskap.

Länsstyrelsen Kalmar län

Länsmuseets uppdrag är att göra länets kulturarv tillgängligt, fördjupa kunskapen om mångfalden i kulturarvet, öka insikten om det förflutna, samt dokumentera och förmedla länets historia och värdet av våra kulturmiljöer.

Kalmar läns museum

Under 2015 och 2016 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheterna att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för den småländska och öländska besöksnäringen. Nu har Europeiska regionalfonden beviljat stöd till projektet och vi kan gå från ord till handling.

Tillgänglighetsguide för besöksnäringen