Konst i Region Kalmar läns lokaler

Region Kalmar län har en konstsamling som omfattar över 8 000 verk.

Samlingen representerar den svenska konstens utveckling i lokala, nationella och i vissa fall internationella sammanhang. Konstsamlingen förnyas varje år genom inköp av framför allt verk från aktiva konstnärer i länet.

Region Kalmar läns konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i Region Kalmar läns lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i Region Kalmar läns offentliga miljöer. Vid nybyggnationer avsätter Region Kalmar län 1 % av nyproduktions­kostnaden för konstnärlig gestaltning av nya lokaler.

Inom Region Kalmar län finns en konsthandläggare som arbetar med inventering, dokumentation, arkivering, vård och stöldsäkring av konsten. Samtlig konst finns dokumenterad i ett digitalt arkiv. Ny upphandling av konst och uppdrag till konstnärer vid ny- och ombyggnationer annonseras på denna sida och Kultur Kalmar län på Facebook. Vi annonserar också via konstpool.se och konstnärsorganisationers hemsidor.

Kontaktperson

Mikale Carlsson

mikael.k.carlsson@regionkalmar.se